Novodobá sloboda v oblasti financovania!

Flexibilný zmluvný systém spoločnosti STILL TotalFlexibel obsahuje zmluvné možnosti ako je prenechanie zariadenia na užívanie (lízing, nájom, splátkový systém BasicDynamic) a automatický prechod vlastníckych práv (nájom s odkúpením prenajatej veci). Chceli by ste zmeniť charakter súčasnej zmluvy? Vďaka zmluvnému systému TotalFlexibel to nie je problém.

Vyznačuje sa vysokou flexibilitou možností zmien, napr. ak vo Vašom podniku dôjde k zmene rámcových podmienok. So zmluvným systémom TotalFlexibel sa môžete slobodne rozhodovať nielen na začiatku zmluvného vzťahu, ale aj po uzavretí zmluvy.

Doba splatnosti

Doba splatnosti

U mnohých vecí v živote je rozhodujúci práve správny okamih. To platí aj v STILL pre doby splatnosti...

Doba splatnosti

BasicDynamic

BasicDynamic

Splátkový systém BasicDynamic po prvýkrát ponúka priamu súvislosť medzi používaním zariadenia a nákladmi...

BasicDynamic

Lízing

Lízing

Mnoho zákazníkov sa rozhoduje pre lízing - stredno- až dlhodobé prenechanie zariadenia na užívanie...

Lízing

Kúpa

Kúpa

Či si kupujete jediné zariadenie alebo kompletnú flotilu, so zariadeniami spoločnosti STILL uskutočňujete investíciu do budúcnosti...

Kúpa

Nájom s odkúpením prenajatej veci

Nájom s odkúpením prenajatej veci

Nájom s odkúpením prenajatej veci je pre Vás alternatívou, ak si želáte čo najmenej komplikované investičné financovanie...

Nájom s odkúpením prenajatej veci