Podmienky nariadenia REACH

Špeciálne obchodné podmienky týkajúce sa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a ďalších predpisov.

 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať iba zmluvné výrobky, ktoré zodpovedajú nariadeniu REACH a dodržiavať s nami v rámci svojich zmluvných dojednaní požiadavky, ktoré sú stanovené v nasledujúcich predpisoch:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré vedú k poškodeniu ozónovej vrstvy,  v príslušnom aktuálnom vydaní
  • Globálny zoznam deklarovaných látok v automobilovom priemysle (GADSL) v príslušnom aktuálnom  znení (pozrite www.gadsl.org)

Požiadavky podľa REACH ovplyvňujú najmä:

 

Článok 33 (1)

(povinnosť oznamovať informácie o látkach vzbudzujúcich veľké obavy vo výrobkoch pre komerčných zákazníkov). Každý dodávateľ nás písomne informuje, či sú látky zo zoznamu kandidátov obsiahnuté v zmluvných výrobkoch. Je potrebné poznamenať, že zverejnenie alebo aktualizácia "zoznamu kandidátov" priamo a bez prechodných období vedie k povinnosti informovať nás o tom. Zoznam kandidátov agentúry ECHA (European Chemicals Agency) je zverejnený so všetkými príslušnými aktualizáciami na webovej stránke agentúry: echa.europa.eu. Povinnosť vzniká po prekročení limitu 0,1 % hmotnostného na výrobok. V prípade, že v dodávaných zmluvných výrobkoch alebo ich obaloch sú obsiahnuté látky viac ako 0,1 % hmotnostného, musí dodávateľ uviesť nasledujúce podrobnosti týkajúce sa čiastkového a celkového výrobku:

  • Názov látky,
  • priradené číslo podľa EINECS, číslo CAS,
  • špecifikácia  typickej koncentrácie v % hmotnosti alebo v rozmedzí koncentrácií čiastkového výrobku a celkového výrobku.
  • Informácie pre bezpečné použitie.

 

Článok 31 (3)

(poskytnutie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) pre zmesi, ktoré nespĺňajú klasifikáciu ako nebezpečné). V prípade, že sa náš výrobok skladá zo zmesi alebo predstavuje také zmesi vo výrobkoch, ktoré samy o sebe neboli klasifikované ako nebezpečné, ale ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky, musí dodávateľ poskytnúť kartu bezpečnostných údajov:

a.    v jednotlivej koncentrácii v prípade zmesí iných ako plynných ≥ 1 % hmotnostného a v prípade plynných zmesí ≥ 0,2 % objemového aspoň jednej látky, ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, alebo

b.    v jednotlivej koncentrácii ≥ 0,1 % hmotnostného pre zmesi najmenej jednu látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII, alebo ktorá je zahrnutá do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1 (štruktúra kandidátnej listiny) z dôvodov iných, ako sú dôvody uvedené v písmene a), alebo

c.    látku, pre ktorú v spoločenstve existujú expozičné limity v pracovnom prostredí.

 

Autorizácia (Príloha XIV),

sa vzťahuje na dodávateľov v rámci EÚ. Akonáhle sú látky podľa prílohy XIV zaznamenané (alebo už boli zaznamenané v rámci konzultačného postupu), dodávateľ okamžite potvrdí, že autorizácia látok v zmluvnom produkte je určená, a informuje nás, na ktoré použitia v žiadosti o autorizáciu by sa mal vzťahovať. V prípade, že nežiadame o autorizáciu, tiež požadujeme okamžité oznámenie.

 

Obmedzenia (Príloha XVII)

Dodávateľ dodržiava obmedzenia týkajúce sa látok. V prípade prijatia nových obmedzení nás bude dodávateľ informovať o látkach, ktoré sú obsiahnuté v zmluvných výrobkoch, a tým obmedzí uvádzanie výrobkov na trh. Dodávateľ nás musí informovať, ak sa menia schopnosti trhu. To platí najmä v prípade, ak sú už látky a ich použitie navrhnuté na zaradenie podľa prílohy XVII a ktoré sú relevantné pre zmluvné výrobky. Na zvýšenie bezpečnosti nášho plánovania je potrebné poskytovať informácie čo najskôr.

 

Stav registrácie (články 5, 7) a nariadenie CLP (článok 40)

Dodávateľ zodpovedá za to, že látky obsiahnuté v zmluvnom výrobku, ktorý dodal, boli vopred registrované alebo zaregistrované po uplynutí prechodného obdobia. V prípade registrácie výhradným zástupcom musí dodávateľ poskytnúť informácie o osobe tohto výhradného zástupcu – podľa látky – a musí potvrdiť, že dodané zmluvné výrobky boli predbežne zaregistrované a včas zaregistrované týmto výhradným zástupcom. Okrem toho sa požaduje, aby poskytol potvrdenie, že požadované vyhlásenie v registri klasifikácie a označovania látok podľa článku 40 nariadenia CLP je už hotové. V prípade, že by sa stav registra mal zmeniť, dodávateľ nám automaticky a bezodkladne zašle informácie o uvedení výrobku na trh.

 

Oznámenie o zmene.

Dodávateľ nás musí automaticky a okamžite informovať o účinnosti zmeny. Zmeny sa môžu týkať látok, ktoré

a. sú obsiahnuté v rozšírenom zozname kandidátov.

b. neboli alebo sa nepodarilo zaregistrovať k cieľovému dátumu.

c. sa nahrádzajú a následne sa zmení stav registrácie, obsah SVHC a profily nečistôt.

d. ak bola žiadosť o autorizáciu udelená alebo zamietnutá, informácie zo zákona musia byť poskytnuté zákazníkovi – teda nám – (článok 31 ods. 9b), článok 32 ods. 3b).

e. ak limit pre látku a jej použitie v zmluvnom výrobku nadobudne účinnosť aktualizáciou karty bezpečnostných údajov (článok 31 ods. 9c) alebo aktualizáciou technických informácií (článok 32 ods. 3c).

f. karty bezpečnostných údajov, ktoré sa podstatne zmenili, nám musíte okamžite predložiť.

Oznámenie o zmene musí zachytiť všetky zmluvné produkty, ktoré sme od dodávateľa dostali 12 mesiacov spätne od dátumu zmeny. To nám umožňuje v rámci nášho inventára reagovať na zákonné požiadavky. 

 

Všetky informácie podľa týchto osobitných obchodných podmienok musia byť poskytnuté písomne. Kontaktné údaje: Informácie zasielať na adresu: STILL-Purchasing.