Podmienky dodania

I. Rozsah platnosti

Tieto dodacie podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy a zmluvy o vykonaní práce, ako aj na zmluvy o prácach vrátane poradenských služieb a ďalších zmluvných služieb, ktoré spoločnosť STILL poskytuje. Podmienky nákupu zákazníka, ako aj akékoľvek zmeny alebo odchýlky od týchto dodacích podmienok alebo akýchkoľvek doplnkových dohôd, sú pre spoločnosť STILL záväzné iba v takom rozsahu, v akom ich spoločnosť STILL písomne potvrdila. V prípade, že v súlade s týmito podmienkami je potrebné vyhotoviť vyhlásenia, postačí textová forma (ako je uvedené v § 126b BGB (nemecký Občiansky zákonník).

 

II. Uzatváranie zmlúv

Obidve zmluvné strany sú viazané obsahom objednávky a jej písomným potvrdením. Ak je zákazníkovi stanovený termín prijatia ponuky, zmluva sa uskutoční, až keď bude prijatá v stanovenej lehote. Ak zákazník neprijme zmluvu v stanovenej podobe alebo v stanovenej lehote, zmluva sa uskutoční, až keď písomné potvrdenie objednávky bude v súlade s ponukou. Zákazník je viazaný na kúpnu ponuku štyri týždne, toto obdobie začína plynúť dňom, keď spoločnosť STILL obdrží písomnú objednávku.

 

III. Dodanie tovaru a služieb

Dokumenty priložené k ponuke, napr. zobrazenia a výkresy, ako aj podrobnosti o hmotnosti a rozmeroch, ako sú rýchlosti, spotreba paliva a prevádzkové náklady, sa považujú za približné hodnoty s rozsahmi tolerancií a nepredstavujú zaručené kvalitatívne vlastnosti.

Kvalita a charakter dodávaných položiek sú uvedené v zmluve a nepredstavujú záruku. Odchýlky sa predkladajú v písomnej forme. Dodávateľ písomne upozorní, ak sa požadované prevádzkové podmienky a podmienky prostredia dodávaného tovaru líšia od štandardných podmienok stanovených v dokumentoch o kúpe (najmä ak sa vyžadujú konkrétne podmienky prostredia a miesta). V prípade, že sa takéto oznámenie nestanoví, budú platiť nadštandardné podmienky spoločnosti STILL.

Údaje o nákladoch, výkresy a technické dokumenty alebo akékoľvek iné technické informácie sa nesmú používať bez súhlasu spoločnosti STILL, s výnimkou účelu montáže, uvedenia do prevádzky, prevádzky a údržby dodávaného tovaru, ani sa nesmú kopírovať, reprodukovať a sprístupňovať tretím stranám alebo zverejňovať iným spôsobom. Spoločnosť STILL si vyhradzuje právo vlastníctva a autorské práva na všetky tieto dokumenty.

Spoločnosť STILL je tiež oprávnená odstúpiť od zmluvy po písomnom stanovení primeranej lehoty, ak zákazník neuhradí dohodnutú zálohu včas alebo ak nakoniec odmietne prevziať objednaný tovar.

 

IV. Ceny a platby 

1) Ceny

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny za dodaný tovar sú zo závodu, bez zákonnej dane z obratu (DPH) a obalov, ale vrátane nakládky v závode. Obaly sa odoberú späť iba na základe osobitnej dohody. Spoločnosť STILL je oprávnená zvýšiť cenu na úroveň novej predajnej ceny, ak sa predajné ceny relevantné pre zákazníka zmenia až do uskutočnenia dodávky.

2) Dátum splatnosti

Pokiaľ nebudú uzavreté žiadne konkrétne dohody, cena je splatná v hotovosti a bez akýchkoľvek zrážok, t. j. jedna tretina z celkovej ceny do 14 dní od dátumu potvrdenia objednávky a dve tretiny z celkovej ceny do 14 dní od uskutočnenia objednávky po upozornení zákazníka, že dodávka je pripravená na odoslanie. Diskontné náklady, ako aj poplatky za účty a šeky znáša zákazník. V prípade nedodržania dohodnutého platobného obdobia bude zákonný úrok po lehote splatnosti účtovaný do dátumu omeškania a zákonný trestný úrok potom, bez toho, aby bola dotknutému zákazníkovi vystavená akákoľvek ďalšia upomienka. V prípade oneskorenej platby môže spoločnosť STILL požadovať poplatok 10 EUR za každý upomienkový list. Právo na uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škody tým nie je dotknuté.

3) Oneskorenie platby

Zákazník nie je oprávnený zadržiavať platby na základe sporných a nie legálne založených protinárokov, t. j. vyrovnanie akýchkoľvek takýchto nárokov bude teda vylúčené.

Ak sa spoločnosť STILL domnieva, že od zákazníka nedostane plnú kúpnu cenu alebo nie včas, je spoločnosť STILL oprávnená odmietnuť zmluvné plnenie uplatnením nedostatočnej zábezpeky, a to až do uskutočnenia splatnej protihodnoty alebo poskytnutia zábezpeky. Ak zákazník neplní splatnú protihodnotu alebo neposkytne príslušné zabezpečenie v primeranej lehote požadovanej písomnou formou, spoločnosť STILL môže zmluvu zrušiť.

Spoločnosť STILL je tiež oprávnená odstúpiť od zmluvy po písomnom stanovení primeranej lehoty, ak zákazník neuhradí dohodnutú zálohu včas alebo ak vážne a nakoniec odmietne prevziať objednaný tovar.

V prípade zrušenia zmluvy je spoločnosť STILL tiež oprávnená požadovať náhradu škody vrátane ušlého zisku vo výške najmenej 20 % z kúpnej ceny, pokiaľ nie je možné preukázať, že škoda je nižšia.

4) Daň z predaja

Daň z predaja vychádza z platného zákona o dani z predaja. V prípade cezhraničných dodávok spoločnosť STILL využije existujúce oslobodenia od dane. Ak sa cezhraničné dodávky uskutočňujú v rámci EÚ, zákazník okamžite informuje spoločnosť STILL o príslušnom identifikačnom čísle obratu a predloží všetky ďalšie dôkazy v rozsahu nevyhnutnom na získanie oslobodenia od dane podľa nemeckých alebo zahraničných zákonov o dani z predaja. Akákoľvek nemecká alebo zahraničná daň z predaja, ktorú zaplatí spoločnosť STILL, bude fakturovaná spolu s čistou cenou a bude ju znášať zákazník. Ak sa daň z predaja generuje na základe platieb uskutočnených pred uskutočnením dodávky (alebo po poskytnutí služby), bude sa fakturovať osobitne. Daň z predaja je splatná spolu s čistou cenou.

 

V. Dodacia lehota, rezervácia plnenia

Dodacia lehota začína plynúť od odoslania potvrdenia objednávky, najskôr však po doručení všetkých dokumentov, ktoré má zákazník poskytnúť, po objasnení všetkých technických podrobností a po uhradení dohodnutej zálohy.

Termín dodania sa považuje za dodržaný, ak je predmet dodávky k dispozícii na prijatie u dodávateľa pred uplynutím dodacej lehoty alebo keď dôjde k oznámeniu, že tovar je v tejto lehote pripravený na odoslanie. Dodržanie termínu dodania vyžaduje, aby si zákazník splnil svoju povinnosť spolupracovať a plniť zmluvu.

Dodacia lehota sa primerane predĺži v prípade priemyselných udalostí, najmä štrajkov a výluk, a v prípade, že dôjde k nepredvídateľným udalostiam (napr. prevádzkové poruchy, zásahy vlády, oneskorenie v dodávke dôležitých surovín, prídavné zariadenia, ťažkosti s dodávkou energie, vojna, nepokoje, embargá, vojenské rekvizície a prírodné katastrofy), ktoré evidentne a značne ovplyvnia dokončenie alebo dodanie dodaného predmetu. To platí aj v prípade, že tieto okolnosti ovplyvnia subdodávateľa. Spoločnosť STILL nebude zodpovedná ani za vyššie uvedené okolnosti, ak nastanú počas už existujúceho oneskorenia. Spoločnosť STILL bude zákazníka čo najskôr informovať o začiatku a konci všetkých takýchto závažných prekážok.

Ak zákazník požaduje meškanie zásielky, budú mu účtované náklady na skladovanie alebo minimálne 0,5 % z fakturovanej sumy za každý mesiac alebo jeho časti, ak je tovar skladovaný v prevádzkach dodávateľa, počnúc jedným mesiacom po oznámení zákazníkovi, že tovar je pripravený na odoslanie. Právo požadovať vyššie náklady na skladovanie je vyhradené, zatiaľ čo zákazník má právo preukázať, že náklady na skladovanie sú nižšie. Spoločnosť STILL je však oprávnená po dodaní primerane stanovenej lehoty s dodanými položkami nakladať inak a na základe dohodnutých dodacích podmienok a po dohodnutí novej dodacej lehoty zabezpečiť zákazníkovi novú dodávku.

Plnenie zmluvy je s výhradou, že dodávka nie je obmedzená žiadnymi národnými alebo medzinárodnými predpismi, najmä predpismi o kontrole vývozu a embargami alebo inými sankciami. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vývoz/domácu prepravu/dovoz. Meškania spôsobené kontrolami vývozu alebo licenčnými postupmi majú prednosť pred dodacími lehotami alebo stanovenými termínmi. Ak nie je možné získať požadované licencie pre určité položky, zmluva sa považuje za neuzavretú, pokiaľ ide o príslušné položky.  Akékoľvek nároky na náhradu škody súvisiace s týmto alebo s vyššie uvedeným prekročením lehôt budú vylúčené.

 

VI. Prenos rizika

Dodávky sa uskutočňujú z priestorov dodávateľa, kde je možné tovar vyzdvihnúť alebo odkiaľ sa môže odoslať. Pokiaľ si zákazník alebo ním ustanovený zástupca neprevezme tovar v stanovený termín dodania, ktorý bude musieť byť dohodnutý so spoločnosťou STILL najmenej týždeň vopred, spoločnosť STILL je oprávnená expedovať zásielku na riziko a náklady zákazníka. V obidvoch prípadoch prechádza riziko na zákazníka, akonáhle spoločnosť STILL odovzdá dodaný tovar zákazníkovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi alebo prepravcovi alebo nákladnej spoločnosti.

Ak dôjde k oneskoreniu prepravy z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, riziko prechádza na zákazníka dňom, keď je informovaný, že tovar je pripravený na odoslanie. Riziko prechádza na zákazníka aj pri expedovaní čiastočných dodávok alebo po poverení spoločnosti STILL inými službami (napr. expedícia, preprava, inštalácia, montáž alebo zaškolenie/oboznámenie personálu). Zásielky sa v zásade uskutočňujú na účet zákazníka a zákazník nesie riziko aj vtedy, keď nesplní svoje povinnosti pri preberaní položiek.

Bez ohľadu na práva uvedené v článku VIII nižšie, zákazník príjme dodávaný tovar aj v prípade, že má menšie chyby.

Pokiaľ ide o zvyšok, dohodnuté dodacie doložky sa budú vykladať v súlade s podmienkami platnými v čase podpísania zmluvy. Ak osobitná dohoda chýba, bude sa uplatňovať doložka Incoterm „Ex Works”. Pokiaľ ide o zvyšok, dohodnuté dodacie doložky sa budú vykladať v súlade s podmienkami platnými v čase podpísania zmluvy. Ak osobitná dohoda chýba, bude sa uplatňovať doložka Incoterm „Ex Works”.

 

VII. Výhrada vlastníctva 

1) Spoločnosť STILL si vyhradzuje právo na vlastníctvo dodávaných položiek, kým nebudú prijaté všetky platby z obchodného vzťahu so zákazníkom. Ak bola dohodnutá platba šekom alebo zmenkou, výhrada vlastníctva sa bude vzťahovať aj na platbu zmenky prijatej spoločnosťou STILL a nezanikne po pripísaní šeku spoločnosťou STILL. The reservation of ownership shall continue when the account receivable hDer Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang seinerseits unter Eigentumsvorbehalt weiter zu verkaufen oder deren Gebrauch entgeltlich Dritten zu überlassen. Er tritt bereits jetzt alle Forderungen gegas been charged to an open account and when the account has been balanced and acknowledged.

2) Zákazník zaobchádza s dodanými položkami s maximálnou starostlivosťou a všetky potrebné opravy, údržbu a inšpekčné práce vykoná včas a na svoje náklady. Spoločnosť STILL je oprávnená podmienené komodity poistiť proti krádeži, poruche stroja, vode, požiaru a iným škodám, pokiaľ zákazník nepreukáže, že príslušné poistenie uzavrel sám.

3) Zákazník nesmie dodané položky založiť ani postúpiť ako zábezpeku.

4) Zákazník bude bezodkladne informovať spoločnosť STILL o všetkých prílohách, zaisteniach alebo iných dispozičných konaniach tretích strán. Náklady na zrušenie týchto opatrení znáša zákazník.

5) Zákazník je oprávnený ďalej predávať dodávané predmety v rámci bežnej obchodnej činnosti s výhradou vlastníckeho práva k vlastníctvu alebo povoliť ich tretím stranám, aby ich použili za hodnotné protiplnenie. Týmto postúpi spoločnosti STILL všetky pohľadávky voči svojim zákazníkom alebo tretím osobám, ktoré vzniknú pri ďalšom predaji tovaru alebo prevode použitia, a to vo výške sumy fakturovanej za prvý predaj podmienenej komodity plus 20 %, bez ohľadu na to, či položky dodávky sa odovzdávajú bez spracovania alebo po spracovaní a bez transakcie, ktorá si v jednotlivých prípadoch vyžaduje osobitné oznámenie o pridelení. Zákazník je oprávnený zhromažďovať tieto účty aj po vykonaní priradenia, hoci to nemá vplyv na oprávnenie spoločnosti STILL zhromažďovať tieto účty sama. Spoločnosť STILL môže toto právo uplatniť, ak zákazník nesplní svoj platobný záväzok voči spoločnosti STILL alebo ak bola podaná žiadosť o konkurzné konanie proti zákazníkovi. Ak dôjde k neplneniu platby, spoločnosť STILL môže požadovať, aby sumy splatné spoločnosti STILL boli zaplatené na účet agentúry pomenovaný spoločnosťou STILL. Spoločnosť STILL navyše môže požadovať, aby dlžníci zákazníka uskutočnili platby spoločnosti STILL, aby zákazník informoval spoločnosť STILL o menách dlžníkov priradených účtov na tento účel a aby bolo postúpenie dlžníkom oznámené.

6) Ak nie je možné postúpiť pohľadávku z opätovného predaja v uvedenom rozsahu, pretože príslušná suma vyplýva zo zmluvy o bežnom účte uzavretej medzi zákazníkom a jeho zákazníkom, zostatok vo vzťahu k bežnému účtu sa považuje za pridelený po vzájomnom započítaní, v rozsahu, v akom sa majú pohľadávky z ďalšieho predaja postupovať v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami. Táto záruka zostáva v platnosti, kým nebudú vyrovnané všetky nároky zákazníka voči tretej osobe.

7) Ak zákazník spracuje, spojí alebo zmieša podmienenú komoditu s iným tovarom, ktorý nepatrí spoločnosti STILL, získa spoločnosť STILL spoluvlastníctvo novej komodity v pomere k hodnote podmienenej komodity v porovnaní s hodnotou iného spracovaného tovaru. Pokiaľ ide o zvyšok, rovnaké ustanovenia vzťahujúce sa na podmienenú komoditu sa uplatňujú aj na nový tovar, ktorý sa stáva podmienenou komoditou v zmysle týchto dodacích podmienok.

8) Ak zákazník poruší zmluvu, a to najmä omeškaním platieb, spoločnosť STILL je oprávnená reklamovať tovar späť po vydaní písomného oznámenia. Aj keď je zákazník povinný odovzdať tovar, jeho spätné prevzatie neznamená automaticky odstúpenie od zmluvy o dodávke. V takom prípade sa dodacia lehota pozastaví a spoločnosť STILL si vyhradzuje právo na obnovenie dodávok po odstránení príčiny zmarenia alebo po poskytnutí záruky zákazníkom, pričom dodacia lehota sa potom opätovne potvrdí a obnoví.

9) Na žiadosť zákazníka sa spoločnosť STILL zaviaže uvoľniť všetky záruky, na ktoré má spoločnosť STILL nárok, presahujúce 20 % hodnoty pohľadávok, ktoré majú byť zabezpečené.

10) Ak právne predpisy upravujúce územie, na ktorom sa nachádzajú dodané položky, neumožňujú implementáciu vyššie uvedenej dohody o poskytnutí kolaterálu a ak zákon umožňuje spoločnosti STILL zabezpečiť ďalšie práva na dodávku, môže spoločnosť STILL uplatniť všetky práva tohto druhu.

11) Zákazník bude pomáhať spoločnosti STILL pri implementácii všetkých opatrení, ktoré môže spoločnosť STILL prijať na ochranu svojich vlastníckych práv alebo iných práv, pokiaľ ide o dodávaný predmet.

 

VIII. Zodpovednosť za vady, záručná doba

1) Záručná doba

Spoločnosť STILL ručí za akékoľvek chyby existujúce v čase prechodu rizika, ako aj za akékoľvek opravy vykonané na dodávaných položkách. Záručná doba je 12 mesiacov, je však obmedzená na celkovo 1 800 prevádzkových hodín. Ak dôjde k oneskoreniu prijatia alebo odoslania bez zavinenia spoločnosťou STILL, záruka zanikne najneskôr 12 mesiacov po prechode rizika.

Na položky, ktoré boli počas pôvodnej záručnej doby prepracované alebo vymenené, neexistuje samostatná záruka. Záručná doba sa však predlžuje o prestoje spôsobené opravami alebo výmenou.

Na použité položky sa záruka nevzťahuje.

2) Povinnosť kontroly

Zákazník môže uplatniť nároky týkajúce sa vád, okrem akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo zmlúv o dielo, iba ak si riadne splnil svoju povinnosť prehliadky a oznámenia vád, ktoré mu boli uložené podľa článku § 377 nemeckého Obchodného zákona (HGB). Všetky zistené nedostatky okamžite oznámi písomne spoločnosti STILL.

3) Rozsah záruky

Ak dodaný tovar v čase prechodu rizika nespĺňa dohodnuté podmienky, nárok zákazníka na plnenie pokrýva bezplatnú výmenu alebo prepracovanie tých častí, ktoré sú zbytočné alebo ktorých užitočnosť je podstatne narušená, s možnosťou ponechania spoločnosti STILL.

Zákazník poskytne spoločnosti STILL požadovaný čas a príležitosť po vykonaní potrebných opatrení so spoločnosťou STILL, aby mohla podľa vlastného uváženia chybné diely vymeniť alebo prepracovať. Nedodržanie týchto opatrení zbavuje spoločnosť STILL jej povinností v tomto ohľade.

Pri uspokojovaní záručných nárokov zákazníka znáša spoločnosť STILL všetky potrebné a primerané výdavky, najmä náklady na dopravu, prepravu, prácu a materiál. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ktoré vznikli, ak boli dodané položky presunuté na iné miesto, ako je zmluvne dohodnuté miesto plnenia. Podľa rozhodnutia spoločnosti STILL sa prepracovanie vykonáva buď v priestoroch dodávateľa, alebo v priestoroch koncového zákazníka. Ak zákazník požaduje, aby sa prepracovanie nevykonávalo v priestoroch dodávateľa, nesie náklady na presun personálu do svojich priestorov. Vymenené diely sa stávajú majetkom spoločnosti STILL.

4) Dodatočná povinnosť a patentové práva

Pokiaľ zákazník nemôže dodanú položku použiť z dôvodu chyby spoločnosti STILL, a to buď v dôsledku nesprávneho poradenstva poskytnutého pred alebo po uzavretí zmluvy alebo vôbec neposkytnutia poradenstva alebo v dôsledku porušenia ďalších zmluvne dohodnutých povinností, najmä pokynov, ako prevádzkovať a udržiavať dodanú položku, uplatňujú sa články VIII a IX týchto dodacích podmienok, pričom sú vylúčené všetky ďalšie nároky zákazníka.

Pri zistení chyby v názve, najmä keď dodávka porušuje patentové práva tretích strán, spoločnosť STILL vyvinie všetko úsilie na odstránenie týchto chýb z názvu. Ak sa to ukáže ako neúspešné, použije sa článok IX týchto dodacích podmienok. Všetky ďalšie nároky zo strany zákazníka budú vylúčené, najmä výmena akéhokoľvek druhu poškodenia, vrátane škôd, ktoré sa priamo netýkajú predmetu dodávky. Pokiaľ ide o ostatnú časť, použije sa článok IX odsek 5) týchto dodacích podmienok.

5) Obmedzenie zodpovednosti

Záruka alebo zodpovednosť spoločnosti STILL za dôležité výrobky získané od subdodávateľa a začlenené do položiek dodávky sa obmedzujú na postúpenie záruky a nárokov na odškodnenie, na ktoré má spoločnosť STILL nárok voči subdodávateľovi príslušného produktu. V opačnom prípade sa zodpovednosť spoločnosti STILL obmedzuje na starostlivý výber subdodávateľov. Všetky potrebné práce na prepracovaní, ktoré je potrebné vykonať v záručnej dobe, však vykoná spoločnosť STILL sama.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené

  • použitím sily,
  • použitím dodávaného tovaru na iný ako určený účel,
  • opravami vykonanými osobami, ktoré neboli preškolené alebo oprávnené spoločnosťou STILL,
  • použitím oleja a paliva s nevhodnými špecifikáciami alebo náhradnými dielmi, nedodanými spoločnosťou STILL.
  • spoločnosť STILL neposkytuje záruku ani na opotrebované diely, ani na poškodenie spôsobené prirodzeným opotrebením.

 

IX. Právo zákazníka na zrušenie, zníženie kúpnej ceny a ďalšie formy zodpovednosti

1) Zmarenie

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy, keď spoločnosť STILL nie je prípadne v stave poskytnúť kompletný servis pred prenosom rizika. Ak je spoločnosti STILL evidentne zabránené v poskytovaní služby, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy, iba ak spoločnosť STILL v primeranom čase po odstránení príčiny zmarenia neuskutoční dodanie.

2) Čiastočné dodanie

Zákazník môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak sa v prípade objednania rovnakých položiek dodávky ukáže čiastočná dodávka vzhľadom na počet zúčastnených nemožná a zákazník má zásadný záujem čiastočnú dodávku odmietnuť. Ak to tak nie je, zákazník môže primerane znížiť protihodnotu. Pri výpočte zníženia ceny sa zohľadní článok § 441 ods. 3 (nemeckého) Občianskeho zákonníka (BGB). Rozhodujúcim aspektom pre výpočet poklesu hodnoty je rozsah, do akej má zákazník z položky dodávky úžitok.

Ak zákazník nemôže prijať čiastočné dodávky a už oneskoril prevzatie tovaru alebo z iného dôvodu, za ktorý je zodpovedný, povinnosť úhrady ako protihodnoty mu stále ostáva.

3) Neodstránené nedostatky

Ďalej môže zákazník odstúpiť od zmluvy, ak

  • spoločnosť STILL umožňuje, aby lehota na odstránenie chyby v zmysle týchto dodacích podmienok neprešla po písomnom stanovení tejto lehoty a lehota na odstránenie vady zohľadňuje možné lehoty objednávky a dodania na náhradné diely potrebné na vykonanie nápravných prác alebo
  • náprava vady bola nakoniec bezvýsledná, hoci boli udelené najmenej dva pokusy.

V uvedených prípadoch je na uvážení zákazníka, či bude požadovať zníženie kúpnej ceny, a nie odstúpenie od zmluvy.

4) Zníženie ceny

Ak po ukončení nápravných prác stále existujú vady, ktoré nie sú výrazné, a ktoré je možné vyvrátiť, ak sú dodávané predmety stále vhodné na zamýšľané použitie, právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy je vylúčené. V takom prípade má nárok na zníženie ceny. Zníženie hodnoty sa počíta na základe článku § 441 ods. 3 BGB. Rozhodujúcim aspektom pre výpočet poklesu hodnoty je rozsah, do akej má zákazník z položky dodávky úžitok.

5) Vylúčenie zodpovednosti

Akékoľvek ďalšie nároky zákazníka, bez ohľadu na právne dôvody, na ktorých sú založené, budú vylúčené, rovnako ako náhrada škody akéhokoľvek druhu vrátane poškodenia, ktoré neovplyvní dodávaný predmet ako taký (napr. strata použitia a výroby, ušlý zisk alebo akákoľvek iná následná škoda). Toto vylúčenie zodpovednosti sa neuplatňuje v prípade zlého úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti STILL a v prípade porušenia hlavných zmluvných povinností. Ak dôjde k porušeniu hlavných zmluvných povinností, spoločnosť STILL zodpovedá iba za škodu súvisiacu so zmluvou a za primerane predvídateľnú škodu, s výnimkou prípadov zlého úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

Vylúčenie zodpovednosti sa nevzťahuje na prípady, keď je v dôsledku chybného dodaného tovaru pokrytá zodpovednosť za zranenie alebo škodu na súkromne použitých predmetoch v súlade s článkami §§ 1 a 4 (nemeckého) zákona o zodpovednosti za výrobok (Produkthaftungsgesetz). Vylúčenie zodpovednosti sa neuplatní, ani keď sú zaručené určité podmienky, a účelom tejto záruky je poistiť zákazníka pred poškodením, ktoré nemá priamy vplyv na dodaný tovar.

A nakoniec, vylúčenie zodpovednosti sa neuplatní, ak spoločnosť STILL zavinene porušila svoje povinnosti a spôsobila škodu na objektoch právnej ochrany, t. j. na živote a zdraví osoby.

 

X. Rozhodné právo

Všetky zmluvy sa riadia nemeckým právom, pričom je vylúčená dohoda OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG).

 

XI. Miesto jurisdikcie a plnenia

Za všetky spory vyplývajúce zo zmluvy, a to aj za vymáhanie práv a šekov, ako aj za konanie o zatknutí a súdnom príkaze, sú zodpovedné civilné súdy v Hamburgu. To neplatí, ak je určené výhradné miesto jurisdikcie. Spoločnosť STILL je tiež oprávnená zvoliť si súd, ktorý je zodpovedný za dodávateľa.

Miestom plnenia služieb poskytovaných oboma zmluvnými stranami je Hamburg.