Riadenie materiálového toku

Softvérové moduly pre intralogistiku

Softvérové systémy sú v intralogistike nevyhnutné na zabezpečenie efektívnych procesov od príjmu až po výdaj tovaru a v oblasti vychystávania.

Vzájomné pôsobenie skladu, materiálov, vozidiel a ľudí vedie k štruktúram procesov, ktoré možno pozorovať, analyzovať, optimalizovať a riadiť pomocou softvéru. Integrácia dopravných prostriedkov do softvéru na riadenie skladu výrazne zvyšuje efektivitu nielen v skladoch s mnohými položkami a rýchlymi prístupovými časmi. Aj malé alebo stredne veľké sklady profitujú z inteligentnej kombinácie rôznych softvérových modulov.

Softvérové moduly STILL na riadenie materiálových tokov riadia všetky toky tovaru a informácií v intralogistickom reťazci. Flexibilné rozhrania a navigačné rozhranie iGo pilot umožňujú jednoduchú integráciu asistenčných systémov, ako je napríklad skladový navigačný systém iGo pilot, jednoduchú komunikáciu medzi rôznymi systémovými komponentmi a softvérom a spájajú všetky procesy do inteligentného celku.


 
 • Optimálne mapovanie a efektívne riadenie materiálového toku
 • Optimálne využívanie prepravných zdrojov
 • Rozsiahle možnosti analýzy
 • Integrovaný systém s hardvérom a softvérom
 • Jednoduchá komunikácia systémových komponentov
 • Vysoká flexibilita vďaka modulárnemu dizajnu
 • Rýchla implementácia vďaka jednoduchému pripojeniu
 • Odolnosť voči budúcnosti vďaka škálovateľnosti
MMS Tablet

Poradenstvo v oblasti softvérových riešení v intralogistike

Ďalšie informácie týkajúce sa našej ponuky vám radi poskytnú naši špecialisti:

+421 376 922 411

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Systém riadenia materiálového toku od spoločnosti STILL

Moduly systému riadenia materiálových tokov STILL tvoria kompletný systém riadenia skladu (WMS), ktorý možno použiť na riadenie, mapovanie a analýzu všetkých tokov tovaru a informácií v celom intralogistickom reťazci. Systém možno použiť pre viacero lokalít a širokú škálu odvetví z oblasti výroby, obchodu a služieb. V riešení systému STILL sú všetky hardvérové a softvérové komponenty modulárne a vzájomne koordinované, od terminálu STILL až po riadenie skladu a systém vychystávania objednávok.

Výhody systému riadenia materiálového toku od spoločnosti STILL

 • Aktuálne riadenie zásob súvisiacich s miestom skladovania prostredníctvom bezproblémovej dokumentácie všetkých pohybov tovaru vrátane podpory stálej inventúry
 • Efektívne riadenie všetkých pohybov tovaru pre optimalizáciu využitia skladovacích priestorov a dopravy
 • Pridelenie vozidiel, zamestnancov a dopravných prostriedkov na činnosti v materiálovom toku zodpovedajúce plánovanému použitiu
 • Kontrola a prehľad všetkých skladových pohybov (príjem tovaru, vychystávanie, prehliadky, nakladanie atď.) prostredníctvom riadiaceho centra
 • Rozsiahle možnosti analýzy a vyhodnocovania všetkých zásob a pohybov tovaru v sklade
 • Moderná systémová architektúra s možnosťou aktualizácie/uvoľnenia pre hardvér, softvér a integráciu do existujúcich zákazníckych systémov
 • Flexibilné použitie systému riadenia skladu, dopravy a/alebo vychystávania objednávok ako samostatného riešenia alebo modulov systému STILL MMS
 • Prepojenie asistenčných systémov vodiča STILL a automatizačných riešení STILL na optimálne využitie vozidla v sklade
 • Hardvér prispôsobený aplikácii a vozidlu (napr. elektrická a mechanická príprava pre terminály STILL, ako aj tlačiarne a skenery)

Softvérová štruktúra v intralogistike

Cieľom softvérových riešení spoločnosti STILL je zabezpečiť efektívnu interakciu na všetkých úrovniach skladovej logistiky, od prevádzkovej úrovne vozíkov až po riadenie dopravy a zásob.

 • Úroveň: Systém riadenia tovaru ERP (napr. SAP)
 • Úroveň: Systém riadenia skladu - riešenie "STILL Systém riadenia skladu" (dokovacia stanica iGo insights)
 • Úroveň: Systém riadenia dopravy - riešenie "STILL Systém navádzania vozidla" (dokovacia stanica iGo insights)
 • Úroveň: Asistenčné moduly pre vozidlá - terminál riešení, navigácia iGo pilot, softvér AGV
 • Úroveň: Vozíky - Riešenie "Manuálne riadené vozíky, poloautomatizované vozíky, automaticky riadené vozíky (AGV)

Systém riadenia skladu

Systém riadenia skladu organizuje správu zásob a umiestnenia. Tu je zodpovedaná otázka "Kde je koľko výrobkov?" a prenáša sa do systému plánovania podnikových zdrojov (ERP). Pomocou systému riadenia skladu možno individuálne riadiť všetky pohyby tovaru: od príjmu tovaru cez kontrolu skladu a vychystávanie objednávok až po zabezpečenie prehliadky a nakládku pri výdaji tovaru. Pre systémy riadenia skladu existujú rôzne systémové riešenia. Samozrejme, možno použiť aj existujúce, vlastné riešenia. Dátová komunikácia prebieha prostredníctvom terminálov, štandardizovaných rozhraní alebo príslušného middlewaru.

Systém navádzania vozidiel

Prepravný systém alebo systém navádzania vozidiel určuje, "ktoré vozidlo má kam ísť, aby niečo prepravilo". Rozdeľuje a optimalizuje prepravné úlohy s prihliadnutím na rôzne kritériá, ako sú nadväzujúce jazdy, priority zákaziek a typy prepravných zákaziek - buď manuálne, poloautomatizovane či plne automatizovane. V prípade automatizovaných systémov ho možno doplniť softvérom na monitorovanie iGo insights, ktorý umožňuje sledovať a analyzovať prepravné pohyby.

Informačný systém

Zachytáva všetky údaje o objednávkach v reálnom čase a prehľadne poskytuje príslušné kľúčové údaje logistiky pre rozsiahle možnosti analýzy.

iGo insights

iGo insights využíva princíp strojového učenia na zlepšenie výkonu vášho automatizovaného systému. Všetky údaje zozbierané riadiacim systémom AGV za dlhé časové obdobie sa nahrávajú do cloudu na vyhodnotenie a sú prístupné online prostredníctvom šifrovaného webového portálu.
Z množstva zozbieraných informácií o procesoch možno filtrovať korelácie a odvodiť konkrétne odporúčania pre činnosť, čím sa optimalizuje dostupnosť a výkonnosť vášho systému.

Navigačné rozhranie iGo pilot

Počas ukladania a vyberania má vozidlo prístup k presným súradniciam miest uloženia. V závislosti od technického stavu systému EDP (alternatívne: systém ERP) a požadovanej úrovne komfortu je možné zvoliť manuálne zadávanie cieľových súradníc, skenovanie prostredníctvom snímača čiarových kódov alebo prenos cieľových údajov zo systému riadenia skladu pre pripojenie navigácie iGo pilot.Na stiahnutie

 • Dátový list iGo pilot (EN) PDF, 1 MB Stiahnuť
 • Dátový list Riadenie materiálového toku Software (EN) PDF, 2 MB Stiahnuť