Impressum

Adresa centrály STILL

STILL SR, spol. s r.o.
Dlhá 91
949 07 Nitra

Telefón: +421 376 922 450

Konateľ
Ing. Stanislav Krátky

IČO 36 547 123
DIČ 2020149527

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: 20. 4. 1993, Oddiel Sro, vložka 13200/N, register Okresného súdu v Nitre

Informácie v súlade s Nariadením o riešení spotrebiteľských sporov online (ODR):

Podľa platného práva je spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. povinná upozorniť spotrebiteľa na existenciu Európskej platformy pre riešenie sporov online, ktorá slúži na riešenie sporov bez zapojenia súdu. Za zriadenie platformy zodpovedá Európska komisia. Európska platforma pre riešenie sporov online je dostupná na:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Upozorňujeme, že spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. nie je pripravená ani povinná zúčastniť sa konania vo veci riešenia sporu pred inštitúciou poverenou riešením sporov. Užívatelia majú viacero možností, ako nás kontaktovať: telefonicky na čísle: +421 376 922 450 alebo pomocou kontaktného formulára.


Copyright


Obsah zverejnený na webových stránkach spoločnosti STILL GmbH, ako napr. obrázky, fotografie, grafiky, logá, videá, filmy, audiosúbory a text sú vlastníctvom spoločnosti STILL GmbH, Berzeliusstraße 10, D-22113 Hamburg, ktoré je podľa nemeckého a medzinárodného práva chránené zákonom o autorských právach, zákonom o ochranných známkach, zákonom o ochrane priemyselných vzorov a na základe práva na ochranu osobnosti.


Spoločnosť STILL GmbH  povoľuje prehliadanie a sťahovanie všetkého obsahu na svojich webových stránkach bez súhlasu výhradne pre súkromné osobné použitie a potrebu aj pre iné nekomerčné účely, výnimkou je zmena obsahu stránok. Zakazuje sa šírenie na predajné účely alebo iné komerčné použitie.

Sťahovanie

Pokiaľ má užívateľ obsah alebo programy na stiahnutie, sú dostupné s obmedzenou zárukou v prípade, že tovar nemá zaručené vlastnosti v dôsledku porušenia hlavných povinností, či už úmyselného alebo porušenia ostatných povinností z hrubej nedbanlivosti a v prípade zavinenia poškodenia zdravia.

Záruka

Informácie na našich webových stránkach boli uvedené a skontrolované s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. neručí za úplnosť, správnosť, aktuálnosť alebo vhodnosť na niektoré účely. Užívateľ používa obsah zverejnený na webových stránkach na vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. neručí za škody, najmä dát, hardvéru alebo softvéru, ktoré užívateľovi vzniknú.

Právo používať ochrannú známku

Všetky známky používané na webových stránkach spoločnosti STILL GmbH sú registrované ochranné známky spoločnosti STILL GmbH. Zakazuje sa využívanie a používanie obchodných známok a log tretími stranami.

Vylúčenie zodpovednosti za externé odkazy a „linky“

Webové stránky spoločnosti STILL SR, spol. s r.o. obsahujú prepojenia na webové stránky tretích strán („externé odkazy“). Za tieto webové stránky nesú zodpovednosť príslušní prevádzkovatelia. Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. pri prvom prepojení externých odkazov preverila cudzí obsah na vylúčenie porušenia platných právnych noriem. V danej dobe nezistila žiadne také porušenia. Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. nemá vplyv na aktuálny ani budúci vzhľad a obsah prepojených webových stránok. Nastavenie externých odkazov neznamená, že si spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. osvojuje obsah, ktorý sa nachádza za odkazom alebo „linkom“. Neustála kontrola externých odkazov nie je pre spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. bez konkrétnych indícií, že bol porušený zákon, mysliteľná ani realizovateľná. Pokiaľ spoločnosť zistí porušenie právnych noriem, budú dané externé odkazy bezodkladne odstránené.

Dátum poslednej aktualizácie: November 2020

Prečítajte si tiež naše ustanovenia k ochrane osobných údajov.