Zbohom, chaos! Ahoj, inteligentné procesy!

Využite výhody intralogistických procesov, ktoré vašej spoločnosti dodajú krídla. Prispôsobenie na mieru. Optimalizované. Inteligentné.

Optimalizácia procesov v sklade: Posuňte vašu intralogistiku na vyššiu úroveň!

Intralogistické procesy sú dôležitým pilierom obchodného úspechu. Presne prispôsobené vašim požiadavkám, rámcovým podmienkam a cieľom, sú kľúčom k udržateľnému rastu, energetickej efektivite, bezpečnosti práce a ergonómii vo vašom sklade.

Ako ste na tom so svojimi intralogistickými procesmi? Sú v súlade s vašou aktuálnou obchodnou situáciou? Aké sú vaše individuálne výzvy? Sme Vašimi partnermi, ktorí vám poradia a sprevádzajú vás na ceste k inteligentným procesom vo vašej intralogistike.

Neoptimalizované procesy
Inteligentný proces
Prevzatie tovaru

Optimalizácia príjmu tovaru pomocou inteligentnej technológie, ako je kompaktný RXE, EXH-S & EXH-SF a material flow management softvér zvyšuje efektivitu.

Tento prístup

 • maximalizuje priestor
 • zrýchľuje operácie bezpečným spôsobom a
 • znižuje náklady

zefektívnením riadenia zásob a znížením množstva odpadu.

Prevzatie tovaru

V zóne príjmu tovaru sa dodaný tovar rýchlo a spoľahlivo skontroluje, bezchybne zaeviduje a efektívne zaúčtuje do skladu.

Skladovanie

Optimalizácia vášho skladu pomocou FM-X, NXV a matching racking systems zlepšuje využitie priestoru a pracovnú rýchlosť. Toto zariadenie

 • zjednodušuje riadenie zásob a
 • znižuje náklady.

Skladovanie

Žiadne dva sklady nie sú rovnaké. Koncept inteligentného skladu optimálne využíva existujúci priestor, aby umožnil ľahký prístup k tovaru a prehľadnú evidenciu v každom okamihu - dôležitý predpoklad pre maximálny manipulačný výkon a produktivitu.

Vychystávanie objednávok

Inteligentné technológie v skladovej logistike, ako napríklad automated order pickers, mobile robots a guided vehicles, zvyšujú efektívnosť vďaka rýchlejšiemu vybavovaniu objednávok a znižujú chybovosť.
Ponúkajú:

 • flexibilitu pre meniace sa požiadavky,
 • úsporu nákladov znížením manuálnej práce
 • a umožňujú neustále zlepšovanie procesov prostredníctvom analýzy údajov.

Vychystávanie objednávok

Optimalizované procesy vychystávania zabezpečujú rýchle, presné a bezchybné nájdenie všetkého tovaru, za účelom využitia na ďalšie spracovanie. Dôležitú úlohu tu zohrávajú aspekty bezpečnosti a ergonómie práce.

Zásobovanie výroby

Inteligentné technológie v zásobovaní výroby, ako napríklad automated tugger trains a prispôsobené safety solutions, zvyšujú efektivitu v sklade.

Zabezpečujú konzistentné materiálové toky,

 • zvyšujú bezpečnosť,
 • znižujú manuálne procesy,
 • a tým znižujú náklady.

Zásobovanie výroby

Na správnom mieste v správnom čase. Spoľahlivo, bez nehôd, na priamej trase. Čím väčší sklad, tým väčší objem dopravy a tým väčší počet rôznych vozidiel a trás. Preto je také dôležité mať čisto naplánované procesy pre efektívne a plynulé zásobovanie výroby.

Balenie / Preprava

Inteligentné technológie, ako napríklad riadenie toku materiálu a automaticky riadené vozidlá, optimalizujú procesy balenia a expedície v skladoch.

Tieto

 • zrýchľujú prepravu tovaru,
 • zlepšujú presnosť pri skladaní zásielok,
 • znižujú množstvo manuálnej práce a šetria náklady.

Balenie / Preprava

Pri optimalizovanom procese balenia je všetok tovar bezchybne označený, bezpečne zabalený a zároveň sa šetrí obalový materiál.

Odosielanie tovaru

Táto príručka spoločnosti STILL sa zaoberá automatizáciou, skladovacími priestormi, ergonómiou, bezpečnosťou a udržateľnosťou, ako aj skladovými procesmi v potravinárskom, textilnom, elektrotechnickom a nábytkárskom priemysle.

Odosielanie tovaru

Inteligentné procesy odosielania tovaru v neposlednom rade zabezpečujú, že sa všetok tovar dostane k zákazníkovi včas, spoľahlivo a v perfektnom stave. Ústredný význam pre to má štandardizovaná, transparentná kontrola tovaru, ako aj bezpečné a rýchle procesy nakladania a prepravy.


Inteligentné procesy pre vašu intralogistiku: Poďme to urobiť spolu!

Optimalizácia procesov sa začína podrobnou inventarizáciou a analýzou existujúcich materiálových tokov a logistických procesov. Týmto spôsobom identifikujeme silné a slabé stránky a potenciály, z ktorých následne vyvodíme opatrenia a riešenia na cielenú optimalizáciu procesov pre váš sklad. Spolu s vami rozhodneme, ktoré opatrenia, optimalizácie a zmeny sú pre vás vhodné, a ochotne vás sprevádzame aj pri prestavbe, implementácii a školení.

Intralogistické procesy sú rovnako individuálne ako vaša spoločnosť. O to dôležitejšie je analyzovať vlastné štruktúry, ciele a potenciály a definovať optimalizáciu procesov presne na mieru vašej spoločnosti. Na tejto ceste vás sprevádzame vďaka dlhoročným skúsenostiam a odborným znalostiam - v kooperácií, transparentne a s orientáciou na riešenie. Urobme vašu intralogistiku inteligentnou. Spoločne!

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.
 

Malá zmena, veľký efekt: Modernizácia pri optimalizácii procesov

Vývoj namiesto revolúcie: Optimalizácia procesov nemusí znamenať úplnú obnovu. Modernizácia v intralogistike je skôr úspešnou metódou postupného zvyšovania efektivity a výkonnosti procesov, znižovania nákladov a zvyšovania adaptability na meniace sa požiadavky trhu. Prostredníctvom cielenej integrácie inovatívnych technológií, ako je napríklad technológia automatizovaných dopravníkov, do existujúcej infraštruktúry možno postupne modernizovať a ďalej rozvíjať zavedené zariadenia a systémy.

Aké sú v súčasnosti najväčšie výzvy v intralogistike?

 • Digitalizácia a automatizácia: Integrácia sieťových systémov, údajov v reálnom čase a automatizovaných procesov je kľúčová pre efektívnu a udržateľnú intralogistiku.
 • Nedostatok pracovníkov: V súťaži o kvalifikovaných zamestnancov zohrávajú faktory ako bezpečnosť práce, ergonómia a atraktívne pracovné podmienky stále väčšiu úlohu.
 • Flexibilita: Trhy sú dynamické a nestále. Spoločnosti musia byť schopné rýchlo a pružne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, požiadavky zákazníkov a situácie pri dodávkach.
 • Udržateľnosť: Zodpovedné využívanie cenných zdrojov, udržateľných energetických systémov a znižovanie emisií C02 prostredníctvom inteligentných procesov a inovatívnych technológií sú rozhodujúcim predpokladom úspešnej intralogistiky v budúcnosti.
 • Riadenie zmien: Úspešné zavádzanie nových technológií a procesov si vyžaduje neustále prispôsobovanie organizácie a vysokú ochotu zamestnancov ku zmenám. Toto musí byť citlivo riadené.

Optimalizácia vašich intralogistických procesov je kľúčom k udržateľnému úspechu

Inteligentné siete a automatizácia

Modernú intralogistiku si už nemožno predstaviť bez automatizovaných riadených vozidiel a automatizovaných vychystávačov. Čoraz častejšie sa využívajú aj autonómne, samoučiace sa systémy riadené umelou inteligenciou, údaje v reálnom čase a prediktívna analytika, ktoré umožňujú holistické, sieťové a optimalizované riadenie skladu a procesov. Procesy možno nepretržite monitorovať, riadiť a optimalizovať, minimalizujú sa zdroje chýb, zvyšuje sa efektivita a bezpečnosť práce. Pridajte sa k nám na ceste k IoT - spoločne definujeme ideálnu úroveň automatizácie a správne procesy pre váš sklad orientovaný na budúcnosť.

Atraktivita zamestnávateľa a ergonomické pracoviská

Moderné a atraktívne pracovné prostredie je dnes dôležitým rozlišovacím kritériom v medzinárodnej súťaži o kvalifikovaných zamestnancov. Vytvorte pracovné miesta, ktoré budú vaši zamestnanci milovať! Inovatívne technológie a optimalizované intralogistické procesy vytvárajú štruktúru, poriadok a jasné procesy, znižujú stres a posilňujú motiváciu a lojalitu zamestnancov. To všetko sú dôležité predpoklady pre bezpečné pracoviská a zdravú, ergonomickú prácu.

Flexibilita

Spoločnosti musia byť schopné rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na trhu, požiadavky zákazníkov a situácie v oblasti dodávok.

Udržateľnosť

Udržateľné riadenie podnikov a primeraná emisná stopa CO2 už dávno nie sú len "pekným", ale aj "povinným". Dôležitými faktormi sú tu efektívne procesy, minimalizácia chýb a optimalizácia využívania surovín a k dlhodobému znižovaniu emisií CO2 prispievajú aj inovatívne technológie a inteligentné energetické systémy.

Riadenie zmien

Rast, ďalší rozvoj a neustále zavádzanie inovatívnych technológií a procesov si od zamestnancov vyžaduje vysokú mieru prispôsobivosti a ochoty meniť sa. Nenechávajte svojich zamestnancov na tejto ceste osamotených, ale podporte ich transparentnou komunikáciou, zrozumiteľnými procesmi a kvalitnou ponukou školení.

Čo potrebujete pre svoju intralogistiku?

Optimalizované intralogistické procesy sú podporou vašej produktivity a podnikateľského rastu, spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti práce. Dôkladná analýza procesov a cielená implementácia optimalizačných riešení vám navyše umožní pracovať efektívnejšie a udržateľnejšie z hľadiska zdrojov.

Intralogistika pre maloobchod a veľkoobchod

Táto príručka spoločnosti STILL sa zaoberá automatizáciou, skladovacími priestormi, ergonómiou, bezpečnosťou a udržateľnosťou, ako aj skladovými procesmi v potravinárskom, textilnom, elektrotechnickom a nábytkárskom priemysle.

Príručka o intralogistike v potravinárskom priemysle

Táto príručka spoločnosti STILL poskytuje informácie o všetkých relevantných témach týkajúcich sa intralogistických modulov, špeciálnych požiadaviek a budúcich trendov v potravinárskom priemysle.