Všeobecné nákupné podmienky

1. Všeobecne

Na naše objednávky a dokončenia v súvislosti s dodávkami a službami dodávateľa sa budú vzťahovať iba nasledujúce podmienky nákupu. Odchýlky v podmienkach dodávateľa sú týmto výslovne vylúčené. Bezpodmienečné prijatie dodávok a služieb alebo ich zaplatenie nebude predstavovať súhlas s podmienkami dodávateľa. V prípade rozporu medzi textom objednávky alebo textom dokumentov uvedených v objednávke a nasledujúcimi nákupnými podmienkami, má prednosť text objednávky alebo text dokumentov uvedených v objednávke.

2.a) Objednávky a potvrdenie objednávky

Naše objednávky musia byť vyhotovené v písomnej alebo textovej podobe alebo odoslané prostredníctvom elektronickej výmeny údajov (napr. EDI). Pod textovou formou sa rozumie prenos faxom, počítačovým faxom alebo e-mailom, pričom vydávajúca spoločnosť a osoba musia byť jasne identifikovateľné. Objednávky sú účinné bez vlastnoručného podpisu, ak je na formulári objednávky uvedená príslušná poznámka.
Dodávateľ je povinný prijať objednávku v rovnakej podobe alebo v prípade, že bola dohodnutá iná forma, a to v dohodnutej forme, v lehote 2 týždňov. Po uplynutí tejto doby budeme mať oprávnenie objednávku odvolať.

Všetky podmienky, špecifikácie, normy a ďalšie dokumenty, ktoré sú uvedené v objednávke alebo sú k nej pripojené, tvoria súčasť objednávky.

b) Rámcová dohoda

Pokiaľ existuje písomná rámcová dohoda, ktorá sa týka určitých položiek dodávky a neobsahuje protichodné ustanovenia, pri objednávaní týchto položiek dodávky sa zriekneme požiadavky na potvrdenie objednávky. Objednávky v rámci rámcovej dohody nadobúdajú účinnosť, ak ich dodávateľ do 5 pracovných dní od prijatia nezruší. Potvrdenie objednávky, ktoré sa odchyľuje od objednávky, nadobudne účinnosť, iba ak potvrdíme odchýlky v písomnej alebo textovej podobe. Zrušené objednávky v súlade s dohodnutým harmonogramom doručenia si nevyžadujú žiadne potvrdenie. Písomné potvrdenie sa vyžaduje pre každé právne záväzné vyhlásenie, ktoré sa líši od rámcovej dohody alebo ju dopĺňa.

c) Plánovanie požiadaviek

Pokiaľ v rámcovej dohode s dodávateľom nie sú uvedené iné termíny, do výroby sa uvoľnia len také množstvá, ktoré sú uvedené v harmonograme dodávok pre prvé 3 mesiace. Množstvá uvedené do 6. mesiaca sa použijú iba na plánovanie materiálu. V prípade zrušenia zmluvy z technických alebo iných dôvodov môže dodávateľ požadovať, aby sme akceptovali náklady na materiál proti prevodu vlastníctva materiálu za podmienky, že dodávateľ preukáže, že obstaranie materiálu bolo potrebné na dodržanie harmonogramu dodávky a použitie akéhokoľvek iného nie je možné. Akékoľvek ďalšie prevzatie nákladov je vylúčené.

d) Diaľkový prenos dát

Ak je pre dodávateľa zriadený odkaz na prenos dát, od požiadavky na písomnú formu nákupných objednávok/žiadostí uvedených v písmene b) sa upustí. Akékoľvek právne záväzné vyhlásenie, ktoré sa odchyľuje od rámcovej dohody alebo ju dopĺňa, musí byť poskytnuté písomne.

3. Zmeny položky dodávky

Ak požadujeme zmenu dodávaného tovaru, dodávateľ nás bezodkladne informuje a písomne preukáže dôvod zvýšenia alebo zníženia cien a vplyv na termíny.

4. Povinnosť dodávať náhradné diely

Dodávateľ je povinný dodávať položky, ktoré sa stanú súčasťou našich výrobkov ako náhradné diely, za primerané trhové ceny najmenej 12 rokov po ukončení výroby príslušného výrobku.

5. Vyššia moc

Prerušenie výroby z dôvodu nevyhnutných udalostí (vyššia moc, napr. pracovné spory) nás oprávňuje odstúpiť od objednávok; okrem toho sa termíny a podmienky dodania a platby predĺžia podľa dĺžky oneskorenia pre všetky prekážky prijatia spôsobené nie našou vinou.

6. Dodacia lehota

Dohodnuté termíny a termíny dodania sú záväzné. V prípade, že oneskorenia spôsobí dodávateľ, bez oznámenia sa uvedú v omeškaní. Dodávateľ nás bude bezodkladne informovať o predvídateľných oneskoreniach dodávky.

V prípade omeškania dodávky máme nárok na zákonné pohľadávky, najmä na náhradu škody, ktorá nám vznikla oneskorením. Dodatočné náklady, najmä v prípade, že sa vyžaduje krytie nákupov, znáša dodávateľ. Bezpodmienečné prijatie oneskorenej dodávky neznamená vzdanie sa nárokov.

7. Dodávky

Dodávky vrátane vhodného balenia a poistenia sa uskutočňujú na náklady dodávateľa. Uprednostnia sa ekologické obalové materiály. Náklady na poistenie prepravy sa preberať nebudú. Prepravné podmienky s rôznymi dohodami vyžadujú písomný súhlas.

V priebehu rokovaní o zmluve dodávateľ písomne poskytne záväzný koncept balenia alebo nakoniec náš koncept balenia akceptuje.

Pokiaľ je dodávateľ povinný vziať späť použité obaly v súlade s miestnou vyhláškou o obaloch, nesie náklady na spätnú prepravu a recykláciu.

Dodávateľ uvedie číslo objednávky, zmluvy alebo dohody o plánovaní a číslo našej časti vo všetkých dokumentoch, ktoré sa týkajú objednávky. Všetky prepravné doklady musia byť náležite vybavené informáciami, ktoré požadujeme, najmä číslom objednávky, položkou objednávky, číslom zákazky, číslom plánu, rozmermi, ako aj počtom a hmotnosťou položiek. Náklady spojené s nedodržaním našich prepravných pokynov znáša dodávateľ. Pokiaľ nie je preukázané inak, množstvá, hmotnosti a rozmery stanovené pri našej vstupnej kontrole tovaru sú záväzné.

Čiastočné dodávky si vyžadujú náš súhlas a sú ako také identifikované v prepravných dokladoch.

8. Údaje a dokumenty používané v zahraničnom obchode

Dodávateľ je povinný pri dodaní položiek poskytnúť tieto údaje zahraničného obchodu:

 • Klasifikácia tovaru v štatistike obchodu (kód komodity)
 • Krajina pôvodu
 • Identifikácia a klasifikácia tovaru, ktorý podlieha kontrole vývozu
 • Na požiadanie: poskytnutie osvedčenia o pôvode alebo dokladu o preferencii

Ak je dodávateľ zaradený do akýchkoľvek programov akreditovaných v oblasti bezpečnosti dodávateľského reťazca, ako sú SHS (schválený hospodársky subjekt) alebo iných podobných programov, ktoré môžu existovať v krajine dodávateľa, dodávateľ nám na základe písomnej žiadosti poskytne písomné dôkazy o takejto registrácii, ak sú dostupné a povolené zákonom. Ak dodávateľ nemá osvedčenie v SHS alebo porovnateľnom programe, budeme požadovať dôkaz o zosúladení dodávateľa s bezpečnostnými kritériami SHS vo forme každoročnej odpovede na dotazník o bezpečnosti dodávateľského reťazca. Ak dotazníky, ktoré dodávateľ vyplnil, naznačujú bezpečnostné nedostatky, dodávateľ vypracuje a zavedie písomné postupy na zlepšenie svojich bezpečnostných postupov v dodávateľskom reťazci.

Dodávateľ vykoná ročný bezpečnostný audit v každom zo svojich zariadení a prijme všetky potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie súladu s normami SHS, ktoré zodpovedajú požiadavkám SHS a politike dodávateľa.

Všetky výrobky sú kedykoľvek spôsobilé na odoslanie do miesta určenia pre konečné použitie a pre koncového používateľa, ako nám to odporúča v súlade so všetkými príslušnými predpismi na kontrolu vývozu vrátane platných predpisov a objednávok USA, predpisov a objednávok EÚ, rezolúcií OSN, platných predpisov v krajine dodávateľa a/alebo v krajine, z ktorej sa budú výrobky vyvážať. Dodávateľ ďalej súhlasí s tým, že:

 • (i) akékoľvek vyhlásenie o súlade s vývozom, ktoré predajca vyplní, bude súčasťou dohody;
 • (ii) predajca nám čo najskôr poradí, ak niektorý z produktov prestane byť vhodný na prepravu na určené miesto;
 • (iii) v prípade, že sa k rámcovej dohode alebo objednávke pridajú ďalšie položky dodávky, predajca vyhodnotí ich oprávnenosť na odoslanie a poskytne nový formulár vyhlásenia o súlade s vývozom alebo nám odporučí, že položky dodávky nie sú vhodné na odoslanie.

Dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek colného úradu pre prepravu tovaru (voliteľné/pre USA):

Dodávateľ sa v príslušnom rozsahu zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú pomoc, aby akákoľvek zásielka produktov oceánskych plavidiel dorazila do USA v súlade s požiadavkami úradu americkej colnej a hraničnej ochrany (ďalej len „CBP“) na zabezpečenie bezpečnosti pre námorných dopravcov („požiadavky 10+2“), v znení občasných zmien a doplnení CBP.

Dodávateľ súhlasí s tým, že zaistí, aby nás dopravca hájil, odškodňoval a chránil a preplatil nám všetky pokuty, postihy a škody, ktoré nám vzniknú v súvislosti s nedodržiavaním požiadaviek CBP 10+2 vrátane škôd, alebo v súvislosti s nimi, ktoré sme utrpeli v dôsledku zaistenia CBP.

9. Fakturácia a platba Dodávateľ predloží faktúru za každú dodávku alebo službu osobitne od dodávky. Faktúra musí zodpovedať zneniu označenia objednávky a musí obsahovať našu objednávku a číslo výrobku. Musí obsahovať presný názov nášho oddelenia, ktoré zadáva objednávku a dátum objednávky. Faktúry, ktoré neobsahujú tieto informácie, budú vrátené a neurčujú dátum splatnosti platby. Lehota na zaplatenie faktúry začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po prijatí riadnej a overiteľnej faktúry alebo prijatí tovaru alebo služby – podľa toho, čo nastane neskôr.
V prípade, že si všimneme, že existuje povinnosť zraziť daň (napr. zrážková daň), alebo nás k tomu vyzvú príslušné orgány, sme oprávnení tieto sumy odpočítať od sumy faktúry. Ak dodávateľ vlastní dokumenty na príslušnú výnimku, predloží ich bez vyzvania. Právo dodávateľa požadovať od poplatkových orgánov dane a clá zostáva nedotknuté. Zúčtovanie sa uskutoční podľa nášho uváženia, počítaného od prijatia faktúry do 10 dní, zľava 3 %, do 30 dní, zľava 2 % alebo do 90 dní bez odpočtu, bez ohľadu na naše právo podať sťažnosť neskôr.
V prípade skorého prijatia položiek na dodanie začne plynúť platobná doba od dátumu dodania v súlade s objednávkou alebo doručením faktúry – podľa toho, čo nastane neskôr. V prípade zmlúv o dodávkach alebo zmluvne dohodnutého prevzatia nezačne platobné obdobie pred prijatím.

V prípade chybných dodávok sme oprávnení zadržať platbu až do riadneho vykonania objednávky bez toho, aby sme prišli o akékoľvek zľavy, peňažné zľavy alebo podobné platobné výhody.

10. Zodpovednosť za chybné produkty

Dodávateľ je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby dodávané položky nevykazovali chyby kvality a titulu. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, záruka na dodávané položky končí 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky/použitia konečného produktu.

Na zákonné nároky z vád budeme mať nárok bez obmedzenia. Dodávateľ je povinný bezplatne zabezpečiť opravu alebo výmenu podľa nášho výberu. Dodávateľ má nárok na maximálne dva pokusy v primeranej lehote. Ak dodávateľ nie je ochotný alebo schopný poskytnúť dodatočné plnenie tak rýchlo, ako je to potrebné, aby sa zabránilo neprimerane veľkým škodám, máme právo na odstránenie vady interne alebo tretími stranami, vykonanie pokrytia nákupov a požadovanie náhrady vynaložených nákladov a výdavkov. V prípade, že dodávateľ neodstránil vadu v nami stanovenej primeranej lehote, ktorú sme určili písomne, alebo ak náprava v konečnom dôsledku zlyhala, sme tiež oprávnení znížiť kúpnu cenu, odstúpiť od objednávky alebo požadovať vrátenie peňazí z výdavkov alebo škôd.

Sme oprávnení postúpiť nároky zo zodpovednosti za vady iným spoločnostiam v rámci skupiny KION.

11. Zabezpečenie kvality, bezpečnosť výrobkov

Dodávateľ nás bude včas pred dodaním informovať o akýchkoľvek zmenách výrobných procesov, materiálov alebo komponentov týkajúcich sa položiek dodávky, premiestnení výrobných miest, ako aj o zmenách v postupoch alebo zariadeniach na testovanie položiek dodávky, alebo ďalšie opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a/alebo bezpečnosť dodávaných položiek. Zmeny dohodnutých špecifikácií sa nebudú vykonávať bez nášho písomného súhlasu.

Všetky zmeny dodávaných položiek a zmeny súvisiace s výrobkom v procesnom reťazci sa dokumentujú v životnom cykle produktu. Medzi záležitosti, ktoré sa majú zdokumentovať, patria okrem iného úpravy výkresov, schválenia odchýlok, zmeny skúšobných metód a ich frekvencie, zmeny dodávateľov, zakúpených dielov alebo prevádzkového spotrebného materiálu. Dokumentácia o životnom cykle produktu nám bude na požiadanie sprístupnená.

12. Zodpovednosť za výrobok, stiahnutie z trhu

V prípade, že voči nám budú vznesené nároky z dôvodu zodpovednosti za výrobok zákazníkom alebo tretími stranami, dodávateľ je povinný nás odškodniť za tieto nároky, a to vzhľadom na to, v akom rozsahu bola škoda spôsobená vadou dodanej položky. V takom prípade nesie dodávateľ všetky náklady a výdavky vrátane právnych nákladov.

V prípade, že je z dôvodu bezpečnosti súvisiacej s nedostatkom dodávaných položiek nevyhnutné vykonať stiahnutie výrobku z trhu, alebo ak si takéto stiahnutie výrobku objednajú verejné orgány, dodávateľ znáša všetky náklady a výdavky spojené so stiahnutím výrobku z trhu. Pokiaľ je to uskutočniteľné a rozumné, obsah a rozsah takéhoto stiahnutia výrobku z predaja koordinujeme s dodávateľom. Budeme predovšetkým oprávnení konať podľa vlastného uváženia v záujme dodávateľa, ak nemá vybavenie na uskutočnenie stiahnutia z trhu v rámci podnikania (napr. neexistencia servisnej organizácie). Následne sa uplatňujú zákonné ustanovenia.

13. Chemické látky ako súčasť dodávaných položiek alebo ako súčasť týchto položiek

Dodávané položky v tejto časti sa líšia podľa (ES) č. 1907/2006 REACH: 1. chemické látky ako také, 2. zmesi, 3. výrobky. Dodávateľ zaručuje, že dodávané položky sú v súlade so všetkými príslušnými národnými a medzinárodnými zákonmi (napr. Nariadeniami EÚ/smernicami EÚ, ustanoveniami amerického zákona Dodd-Frank). Dodávateľ ručí za to, že spĺňa požiadavky nariadenia EÚ o chemikáliách REACH (ES) č. 1907/2006 v jeho aktuálnom znení, ďalej len "REACH". To znamená najmä:

  a. Registrácia látok, látok v zmesiach a výrobkoch: Ak je dodávaným materiálom látka, dodávateľ zabezpečí, aby bola látka pred dodaním zaregistrovaná (ak sa to vyžaduje podľa článku 6 nariadenia REACH). Ak je dodávaným materiálom zmes, dodávateľ zabezpečí, aby boli látky v dodanej zmesi pred dodaním zaregistrované (ak sa to vyžaduje podľa článku 6 nariadenia REACH). Ak je dodávaným materiálom výrobok, dodávateľ zabezpečí, aby bola akákoľvek látka prítomná v tomto výrobku zaregistrovaná a/alebo oznámená (ak sa vyžaduje registrácia/oznámenie podľa článku 7 nariadenia REACH).
  b. Autorizácia látok:
  Ak je dodávaným materiálom látka alebo zmes, nie sme povinní získať podľa nariadenia REACH povolenie na používanie akýchkoľvek látok/zmesí dodávaných dodávateľom. Dodávateľ nás bude bezodkladne informovať o žiadosti o autorizáciu: bude predložená, nebude predložená, bola predložená, nebola predložená, bola udelená alebo zamietnutá v dodávateľskom reťazci.
  c. Povinnosť poskytovať informácie o výrobkoch podľa článku 33 nariadenia REACH:
  Ak je dodávaným materiálom výrobok obsahujúci akúkoľvek látku, ktorá je uvedená na zozname látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (zoznam SVHC) nad 0,1 % hmotnostného (w/w), dodávateľ je zodpovedný za to, aby nás bezodkladne informoval prostredníctvom e-mailovej adresy: suppliersustainability@kiongroup.com (pozri tiež ECJruling C-106/14). Informácie nám musia byť poskytnuté, pokiaľ nie je stanovené inak, písomnou formou s uvedením aspoň názvu látky, prípadne identifikátora látky (napr. CAS, číslo ES) a čísla nášho výrobku. Najnovšiu verziu zoznamu kandidátskych látok agentúry ECHA nájdete na adrese echa.europa.eu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prebiehajúce dodávky, hneď ako je do zoznamu pridaná nová látka.
  d. Povinnosť poskytovať informácie pre látky/zmesi prostredníctvom karty bezpečnostných údajov (článok 31 nariadenia REACH) a látky/zmesi, pre ktoré sa karta bezpečnostných údajov nevyžaduje (článok 32 nariadenia REACH):
  Ak ktorákoľvek dodaná látka alebo zmes obsahuje niektorú látku SVHC s obsahom vyšším ako 0,1 % hmotnostného, tieto informácie je nutné poskytnúť prostredníctvom karty bezpečnostných údajov podľa článku 31 v spojení s prílohou II REACH alebo, ak sa karta bezpečnostných údajov nevyžaduje, podľa článku 32. Požadované informácie zahŕňajú aj informácie o obmedzeniach látok podľa prílohy XVII. Dodanie týchto výrobkov si vyžaduje naše samostatné schválenie.

Dodávateľ ďalej zaručuje, že dodaný tovar nie je v rozpore s ustanoveniami nasledujúcich zákonov:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach – podľa oblasti ich použitia;
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní;
 • Rozhodnutie Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v platnom znení;
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, v súčasnom znení.

Dodávateľ navyše nebude dodávať žiadne položky obsahujúce konfliktné minerály podľa oddielu 1502 amerického zákona Dodd-Frank z roku 2010 alebo podobných národných alebo medzinárodných zákonov a predpisov. Ak dodávateľ nemôže vylúčiť prítomnosť takýchto minerálov v dodávaných položkách, je zodpovedný za to, aby nás o tom okamžite informoval prostredníctvom e-mailovej adresy: suppliesustainability@kiongroup.com uvedením čísla nášho výrobku a poskytnutím informácií pomocou aktuálnej verzie Formulár na vykazovanie konfliktov minerálov CFRI (pozrite: https://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template).

Dodávateľ je povinný nás odškodniť za všetku zodpovednosť v súvislosti s nedodržiavaním vyššie uvedených zákonov.

14. Práva priemyselného vlastníctva

Dodávateľ ručí za to, že v súvislosti s dodávkou nebudú porušené práva priemyselného vlastníctva tretích strán. Ak sú voči nám vznesené nároky z dôvodu takéhoto porušenia, dodávateľ nás odškodní za všetky reklamácie a znáša všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatnenými reklamáciami.

15. Práva na dokumenty, vzory atď.

Akékoľvek poskytnuté dokumenty, údaje, elektronické informácie, softvér, materiály, typovo špecifické nástroje alebo zariadenia a predmety (napr. vzorky, modely) – ďalej len "materiál" – ktorý dodávateľovi poskytneme na vykonanie objednávky, zostane naším majetkom; dodávateľ s takýmto materiálom zaobchádza opatrne, stará sa oň a na požiadanie poistí. Sme výhradnými držiteľmi všetkých práv k materiálu, s výnimkou práv na spoločné použitie súvisiace s objednávkou. Bez nášho písomného súhlasu nesmie byť materiál použitý, reprodukovaný ani sprístupnený tretím stranám na iné účely ako tie, ktoré súvisia s objednávkou. Dodávky alebo výrobky, ktoré sa vyrábajú z materiálu podľa informácií, ktoré sme poskytli my, alebo s ktorými sa v značnej miere podieľame na ich vývoji, je možné dodať tretím stranám iba na základe nášho písomného súhlasu.
Ak dodávateľ od nás alebo od tretích strán získa tento materiál, najmä na účely vykonania našej objednávky s tým, že takúto investíciu financujeme, a/alebo existuje možnosť, podľa ktorej môžeme alebo dokúpime materiál najneskôr po vykonaní objednávky – primerane sa použijú ustanovenia uvedené v oddiele 1 vo vetách 3 a 4. To isté platí, ak je materiál majetkom dodávateľa, ale naše know-how je zahrnuté alebo obsiahnuté v materiáli alebo v dodacích predmetoch alebo výrobkoch, ktoré sa majú vyrobiť z tohto materiálu.

16. Ochrana dôverných informácií

Dodávateľ je povinný zaobchádzať so všetkými informáciami v súvislosti s obchodným vzťahom s nami prísne dôverne, vrátane našich objednávok a informácií o nami poskytovaných materiáloch (pozri bod 15), a nezverejňovať ich ani ich nesprístupňovať tretím stranám bez nášho písomného súhlasu. Dodávateľ sprístupní dôverné informácie svojim vlastným zamestnancom, iba ak je to nevyhnutné na splnenie ich úloh v súvislosti s obchodným vzťahom s nami. Povinnosť mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po ukončení obchodného vzťahu. Ďalšie dohody o mlčanlivosti budú v prípade potreby upravené v samostatných dohodách.

17. Ochrana údajov

Akékoľvek spracovanie osobných údajov ktoroukoľvek zo strán (ak nejaké sú) sa bude vykonávať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Zmluvné strany uzavrú akékoľvek dohody potrebné na zabezpečenie zákonného spracovania týchto údajov pred ich spracovaním.

18. Služby externých spoločností

Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky naše pravidlá a pokyny, týkajúce sa bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia, vstupu a pohybu v areáli závodu, identifikačných požiadaviek atď., ktoré im poskytujeme alebo vydávame pri prácach na jednom z našich miest pre príslušné miesto. Dodávateľ sa bude aktívne informovať o existujúcich pravidlách pre externé spoločnosti. Zodpovedajúce informačné hárky sú k dispozícii pri vstupe do areálu závodu u bezpečnostnej služby.

19. Zásady správania dodávateľov

Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy a zásady správania dodávateľa spoločnosti KION. Viac informácií je k dispozícii na adrese www.kiongroup.com (Investor Relations > Corporate Governance > Compliance v spoločnosti KION).

20. Doložka o oddeliteľnosti

Neúčinnosť úpravy týchto všeobecných nákupných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V prípade, že sa nariadenie ukáže ako neúčinné alebo nerealizovateľné, nahradí sa novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje právnym a ekonomickým účinkom neúčinného alebo nerealizovateľného súčasného ustanovenia.

21. Rozhodné právo

Zákon v sídle našej objednávacej spoločnosti bude, s výnimkou zákona o kolízii zákonov, uplatňovať Haagske dohovory týkajúce sa jednotného zákona o medzinárodnom predaji tovaru, Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG) a ďalších dohovorov, ak s dodávateľom neexistuje iná zmluvná dohoda.

22. Jurisdikcia a miesto plnenia

Miestom jurisdikcie a plnenia bude miesto podnikania našej objednávateľskej spoločnosti, pokiaľ neexistuje iná zmluvná dohoda s dodávateľom.

Príloha

Verzia 03/2019

Príloha: Špecifické predpisy pre jednotlivé krajiny – Nemecko

1. Povinnosť kontroly a hlásenia porúch

Sme oprávnení preskúmať dodané položky podľa schválených postupov odberu vzoriek v bežnom obchodnom styku. Dodávateľ sa vzdá námietky proti oneskorenému oznámeniu vád, ak sú vady zistené v priebehu vyššie uvedeného procesu bezodkladne oznámené, alebo vady, ktoré neboli zistené, oznámené bezodkladne po ich zistení.

2. Záväzok k minimálnej mzde

Pokiaľ ide o naše objednávky na služby alebo práce v Nemecku, dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona o minimálnej mzde ("zákon upravujúci všeobecnú minimálnu mzdu" z 11. augusta 2014 v platnom znení).
Dodávateľ nám poskytne informácie o subdodávateľoch a poskytovateľoch pracovných síl, ktorých určili na vykonávanie objednávok. Dodávateľ nesmie na vykonávanie objednávok menovať žiadnych subdodávateľov alebo poskytovateľov pracovných síl, pokiaľ sa dostatočne nepresvedčil, že vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom o minimálnej mzde. Iní subdodávatelia alebo poskytovatelia pracovnej sily – tiež v nasledujúcom obchodnom reťazci – nie sú povolení. V prípade úradnej skúšky je dodávateľ povinný nám bezodkladne poskytnúť všetky potrebné dôkazy o súlade so zákonom o minimálnej mzde a ich subdodávateľmi alebo poskytovateľmi pracovných síl – aj v nasledujúcom obchodnom reťazci.

V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúceho odseku máme právo na mimoriadne ukončenie.

Pokiaľ majú zamestnanci dodávateľa alebo zamestnanci ich subdodávateľov alebo poskytovateľov pracovných síl, s ktorými uzavreli zmluvu na vykonávanie našich objednávok, nároky na platbu v súlade s oddielom 13. zákona o minimálnej mzde v spojení s oddielom 14. zákona o vysielaní pracovníkov, dodávateľ sa zaviaže, že nás odškodní za tieto nároky v rozsahu článku 14. v prípade porušenia ustanovení zákona o minimálnej mzde alebo porušenia povinností uvedených v oddiele 1. Dodávateľ je tiež povinný odškodniť nás do takej miery, do akej nám spôsobí inú škodu v dôsledku porušenia ustanovení zákona o minimálnej mzde alebo povinností uvedených v časti 1 zo strany dodávateľa.

3. Platobné podmienky

Odklonením sa od odseku 9 ods. 3 dôjde k vyrovnaniu podľa nášho uváženia, započítaného od prijatia faktúry, do 10 dní so zľavou 3 % alebo 30 dní po odpočítaní, ak neexistuje individuálna dohoda medzi dodávateľom a spoločnosťou KION.

Verzia 03/2019