iGo pilot

Riadime automatizované vozíky

Inteligentná navigácia vo Vašom sklade

Funkcie iGo pilot navigation a iGo pilot safety prepoja zosnímaný priestor skladu s vozíkmi, ktoré v ňom pracujú. Rozhranie iGo pilot navigation komunikuje so systémom správy skladu, prepája procesy v sklade do inteligentného komplexného celku. Vozík rozozná skladové miesto vo vysokom regáli, ku ktorému si má nadísť a zjednodušuje prácu obsluhy. Pri prijatí ďalšej zákazky si vozík automaticky nájde cestu cez skladové uličky.

Vďaka asistenčným a varovným systémom iGo pilot safety, ktoré sa nastavajú pre každý sklad, vozík predvídavo a bezpečne prispôsobí jazdu na okolité podmienky a možné nebezpečenstvo. Po príjazde do cieľa sa iGo pilot navigation postará, aby sa vidlice zastavili v správne vodorovnej aj zvislej polohe podľa zadania a presne pri správnej regálovej priehradke. Keď je zákazka vybavená, údaje sú odoslané do riadiaceho systému skladu, aby zabránili chybám vo vychystávaní, nesprávnemu zaskladneniu či vyskladňovaniu paliet.

Výsledkom je výrazne lepší výkon prekládky pri súčasnom zvýšení bezpečnosti vďaka prepojeniu systémov.

  • Správny systém pre každú požiadavku zákazníka. STILL iGo pilot využíva RFID tagy alebo nálepky s čiarovými kódmi.

  • Individuálna konfigurácia. Systém sa prispôsobí každému skladu, aj skladom s úzkymi uličkami.

  • Optimálne pracovné podmienky. Obsluha nemusí vyhľadávať trasu, vyhne sa pochybeniam v jazde, čím uľahčuje prácu a rýchle zapojenie nových zamestnancov.
STILL iGo pilot

iGo pilot navigation

iGo pilot navigation vodiča v regálovom vozíku vedie po optimálnej trase k požadovanému umiestneniu palety. Umožňuje to trojrozmerná mapa regálov, ktorá zachytí priestorové usporiadanie skladu. Vozík identifikuje svoju aktuálnu polohu v uličke, ktorú porovná s mapou uloženou v systéme. iGo pilot navigation sa prispôsobí zaskladneniu, vyskladňovaniu a vychystávaniu.

Po doručení zákazky systém určí optimálnu horizontálnu a vertikálnu trasu k určenej regálovej priehradke. Obsluha vďaka optickému zobrazeniu rozozná polohu vozíka vo vzťahu k cieľovému umiestneniu. Vozík sa môže vydať iba zobrazeným smerom. Ak sa nenachádza v správnej uličke, informácia sa zobrazí na displeji.

  • Produktívne. Vozík je poloautomaticky vedený po optimálnej trase k miestu uloženia palety.

  • Jednoducho. Cieľ je zadaný cez skener, ovládací panel alebo online v riadiacom systéme skladu. Po aktivovaní riadiacej páky sa automaticky spustí príjazd k cieľovému miestu.

  • Precízne. Navigácia porovnáva 3D mapy skladu načítané vo vozíku a referenčných bodoch ako čiarové kódy alebo RFID kódov. Vidlice vozíka tak presne určia cieľové vodorovné a zvislé umiestnenie.

iGo pilot navigation: technológia

Počas jazdy cez regálovú uličku vozík priebežne aktualizuje svoju polohu. Zameria prejdenú vzdialenosť, pomocou orientačných bodov určí svoju aktuálnu polohu v regálovej uličke. Systém STILL iGo pilot sa orientuje dvomi spôsobmi: RFID kódy alebo čiarové kódy.

Technológia RFID

V podlahe sú v pravidelných rozostupoch inštalované RFID terče (s priemerom 8 mm, dĺžkou 23 mm), slúžia ako orientačné body. Sú nepremokavé. Po inštalácii RFID do podlahy sú otvory zaliate. Anténa v podlahe vozíka počas jazdy sníma RFID terča. Vozík podľa snímaných signálov rozpozná svoju aktuálnu polohu. Presnú polohu identifikuje pomocou RFID signálov a zmeranej výšky.

Technológie s čiarovými kódmi

Robustné a odolné nálepky s vytlačeným čiarovým kódom, ktorý definuje časť skladu, rad a príslušný stĺpec regálov, poskytujú údaje podľa využívania skladu jedno alebo obojstranne na regálové stojany od výšky 500 mm nad podlahou. Optická čítačka vo vozíku automaticky načíta čiarové kódy aj pri maximálnej rýchlosti jazdy. Zistené údaje a systém merania výšky vypočíta presné umiestnenie v regálovej uličke. Technológia čiarových kódov sa využíva, kde sa vyžaduje vysoká presnosť.

iGo pilot navigation: rozhranie

Pri zaskladnení a vyskladňovaní vozík využíva presné súradnice skladovacích miest. Technický stav IT systému (alebo systému Plánovania firemných zdrojov (ERP)): a požadovaná úroveň komfortu vytvárajú nižšie uvedené varianty napojenia iGo pilot navigation.

1. Manuálne zad