iGo pilot

Riadime automatizované vozíky

Inteligentná navigácia vo Vašom sklade

Funkcie iGo pilot navigation a iGo pilot safety prepoja zosnímaný priestor skladu s vozíkmi, ktoré v ňom pracujú. Rozhranie iGo pilot navigation komunikuje so systémom správy skladu, prepája procesy v sklade do inteligentného komplexného celku. Vozík rozozná skladové miesto vo vysokom regáli, ku ktorému si má nadísť a zjednodušuje prácu obsluhy. Pri prijatí ďalšej zákazky si vozík automaticky nájde cestu cez skladové uličky.

Vďaka asistenčným a varovným systémom iGo pilot safety, ktoré sa nastavajú pre každý sklad, vozík predvídavo a bezpečne prispôsobí jazdu na okolité podmienky a možné nebezpečenstvo. Po príjazde do cieľa sa iGo pilot navigation postará, aby sa vidlice zastavili v správne vodorovnej aj zvislej polohe podľa zadania a presne pri správnej regálovej priehradke. Keď je zákazka vybavená, údaje sú odoslané do riadiaceho systému skladu, aby zabránili chybám vo vychystávaní, nesprávnemu zaskladneniu či vyskladňovaniu paliet.

Výsledkom je výrazne lepší výkon prekládky pri súčasnom zvýšení bezpečnosti vďaka prepojeniu systémov.

  • Správny systém pre každú požiadavku zákazníka. STILL iGo pilot využíva RFID tagy alebo nálepky s čiarovými kódmi.

  • Individuálna konfigurácia. Systém sa prispôsobí každému skladu, aj skladom s úzkymi uličkami.

  • Optimálne pracovné podmienky. Obsluha nemusí vyhľadávať trasu, vyhne sa pochybeniam v jazde, čím uľahčuje prácu a rýchle zapojenie nových zamestnancov.
STILL iGo pilot

iGo pilot navigation

iGo pilot navigation vodiča v regálovom vozíku vedie po optimálnej trase k požadovanému umiestneniu palety. Umožňuje to trojrozmerná mapa regálov, ktorá zachytí priestorové usporiadanie skladu. Vozík identifikuje svoju aktuálnu polohu v uličke, ktorú porovná s mapou uloženou v systéme. iGo pilot navigation sa prispôsobí zaskladneniu, vyskladňovaniu a vychystávaniu.

Po doručení zákazky systém určí optimálnu horizontálnu a vertikálnu trasu k určenej regálovej priehradke. Obsluha vďaka optickému zobrazeniu rozozná polohu vozíka vo vzťahu k cieľovému umiestneniu. Vozík sa môže vydať iba zobrazeným smerom. Ak sa nenachádza v správnej uličke, informácia sa zobrazí na displeji.

  • Produktívne. Vozík je poloautomaticky vedený po optimálnej trase k miestu uloženia palety.

  • Jednoducho. Cieľ je zadaný cez skener, ovládací panel alebo online v riadiacom systéme skladu. Po aktivovaní riadiacej páky sa automaticky spustí príjazd k cieľovému miestu.

  • Precízne. Navigácia porovnáva 3D mapy skladu načítané vo vozíku a referenčných bodoch ako čiarové kódy alebo RFID kódov. Vidlice vozíka tak presne určia cieľové vodorovné a zvislé umiestnenie.

iGo pilot navigation: technológia

Počas jazdy cez regálovú uličku vozík priebežne aktualizuje svoju polohu. Zameria prejdenú vzdialenosť, pomocou orientačných bodov určí svoju aktuálnu polohu v regálovej uličke. Systém STILL iGo pilot sa orientuje dvomi spôsobmi: RFID kódy alebo čiarové kódy.

Technológia RFID

V podlahe sú v pravidelných rozostupoch inštalované RFID terče (s priemerom 8 mm, dĺžkou 23 mm), slúžia ako orientačné body. Sú nepremokavé. Po inštalácii RFID do podlahy sú otvory zaliate. Anténa v podlahe vozíka počas jazdy sníma RFID terča. Vozík podľa snímaných signálov rozpozná svoju aktuálnu polohu. Presnú polohu identifikuje pomocou RFID signálov a zmeranej výšky.

Technológie s čiarovými kódmi

Robustné a odolné nálepky s vytlačeným čiarovým kódom, ktorý definuje časť skladu, rad a príslušný stĺpec regálov, poskytujú údaje podľa využívania skladu jedno alebo obojstranne na regálové stojany od výšky 500 mm nad podlahou. Optická čítačka vo vozíku automaticky načíta čiarové kódy aj pri maximálnej rýchlosti jazdy. Zistené údaje a systém merania výšky vypočíta presné umiestnenie v regálovej uličke. Technológia čiarových kódov sa využíva, kde sa vyžaduje vysoká presnosť.

iGo pilot navigation: rozhranie

Pri zaskladnení a vyskladňovaní vozík využíva presné súradnice skladovacích miest. Technický stav IT systému (alebo systému Plánovania firemných zdrojov (ERP)): a požadovaná úroveň komfortu vytvárajú nižšie uvedené varianty napojenia iGo pilot navigation.

1. Manuálne zadanie

Obsluha zadá na termináli v kabíne vodiča individuálne údaje o skladovacích miestach ako cieľové súradnice. Rozhranie iGo pilot navigation súradnice prepočíta pre vozík, po stlačení tlačidla zabezpečí optimálne nadídenie vozíka. V tejto variante nie je nevyhnutné napojenie na systém Plánovania firemných zdrojov.

2. Zadanie údajov cez skener čiarových kódov

Ak sú cieľové súradnice tovaru dostupné v čiarovom kóde (napr. na obale tovaru alebo priame na tovare), ručná čítačka (skener) ich načíta. Rozhranie iGo pilot navigation súradnice prepočíta pre vozík, podľa nich riadi optimálne nadídenie vozíka. Riešenie si nevyžaduje napojenie na systém Plánovania firemných zdrojov.

3. Zdieľanie údajov o cieľovom umiestnení z riadiaceho systému skladu (WMS)

Systém ponúka rôzne riešenia podľa technického stavu, IT systému a požadovanej úrovne komfortu: v prvom vodič zo zoznamu zákaziek sám vyberie ďalšiu zákazku. V náročnejšom riešení stanoví optimálne poradie zákaziek, pričom zohľadní príslušnú stratégiu v sklade a kombináciu so systémom správy vozíkov. K dispozícii sú štandardne rôzne stratégie napojenia.

4. Individuálne riešenie pre zákazníka

Riešenia na mieru vychádzajú z konkrétnych požiadaviek skladu a potrebnej prepravy.

Neviete sa rozhodnúť?

Naši odborníci sú vždy pripravení odpovedať na Vaše otázky o spoločnosti STILL.

Záujem o: iGo pilot

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

iGo pilot safety

Po nainštalovaní iGo pilot safety výrazne stúpne prevádzkyschopnosť a výkon regálových vozíkov STILL.

V sklade s úzkymi uličkami sú vopred určené oblasti so zvláštnymi bezpečnostnými pravidlami. Vozík načíta a uloží trojrozmerné mapy takých oblastí. Tieto mapy vytvorí spoločnosť STILL. V prevádzke tak definujú prekážky v regálových uličkách, potrebné brzdné dráhy na konci uličky alebo výškové obmedzenia. Vozík vďaka rampe priebežne lokalizuje svoju polohu. Počas jazdy vozík rozpozná každú skladovaciu uličku so špecifickými podmienkami a prispôsobí sa, bez nutnosti zásahu vodiča. Systém sa riadi prednastavenými bezpečnostnými pravidlami.

  • Bezpečne. 15 bezpečnostných konfigurácií umožní definovať špecifiká terénu a usporiadania skladu, napr. výškové a rýchlostné obmedzenia, prekážky alebo brzdné dráhy.

  • Spoľahlivo. Vozík automaticky reaguje na nebezpečné miesta. Tým bráni poškodeniu tovaru a regálov.

  • Efektívne. Krátke prestoje vďaka prevencii poškodení silou a zníženiu frekvencie opráv.

iGo pilot safety: funkcie

Poškodeniu tovaru, regálov, budovy a vozíka bráni séria bezpečnostných funkcií.

Dynamický brzdový asistent – vozík podľa individuálnych výpočtov v optimálnej chvíli zabrzdí na konci uličky. Systém pritom zohľadňuje vzdialenosť od konca uličky (ako v iných systémoch) aj skutočnú rýchlosť. Výhodou je väčší výkon prekládky vďaka vyššej výkonnosti na konci uličky, pretože vozík môže postupovať rýchlejšie.

Ochrana pred nárazom – vozík zohľadňuje vopred zistené prekážky ako lampy, hasiace prístroje, priečne trámy, čím zabráni nárazom. Priebežné sledovanie obrysov vozíka včas zastaví vozík pred nárazom do prekážky. Výhodou je lepšie využitá skladovacia plocha, vozík sa dostane aj do ťažšie prístupných oblastí a vyhýba sa nárazom.

Obmedzenie výšky – pre niektoré miesta v regálovej uličke môžete nastaviť obmedzenie maximálnej výšky zdvihu. Asistenčný systém zohľadní rôznu výšku stropu v halách s regálovými uličkami. Výhodou je vyššia bezpečnosť pri meniacej sa výške.

Lokálne obmedzené spustenie – v niektorých miestach systém zablokuje spustenie kabíny alebo vidlíc na podlahu. Zabráni poškodeniu vozíka, bremena alebo vodiacich koľajníc. Výhodou je vyššia bezpečnosť, ak sú na úrovni podlahy prekážky.

Lokálne obmedzenie rýchlosti – na konkrétnych miestach systéme spomalí jazdnú rýchlosť a zdvih vozíka. Vozík ani regály sa v miestach s nerovnou podlahou nepoškodia aj bez všeobecného obmedzenia rýchlosti, rýchlosť klesá iba v konkrétnych bodoch. Výhodou je vyšší výkon pri prekládke vďaka lepšej výkonnosti a bezpečnosti v miestach s nerovnou podlahou.

Zablokovanie riadenia mimo uličky – aj mimo uličky môžete zablokovať pohyb vozíka, kým vyložíte alebo naložíte palety. Funkcia zabráni poškodeniu vozíka a tovaru pri výjazde z uličky. Výhodou je predchádzanie poškodeniu vozíka, tovaru a tým aj vyššia bezpečnosť.

Lokálne blokovanie vysúvania – systém umožní nastaviť, v ktorých miestach sa vidlice vysunú do regálu. Táto funkcia zabráni nárazom do prekážok. Výhodou je predchádzanie poškodeniu vozíka, tovaru a tým aj vyššia bezpečnosť.

Lokálne obmedzené vysúvanie – systém umožní obmedziť vysúvanie v celej regálovej uličky alebo v konkrétnom mieste na konkrétnu dĺžku. Zaskladnenie paliet v rôznom otočení alebo paliet s rôznymi rozmermi bude bezpečnejšie. Zabráni poškodeniu vozíka, tovaru a zvýši bezpečnosť.

Lokálne blokovanie otáčania – otáčanie vidlíc do strán môžete nastaveniami obmedziť v konkrétnych miestach uličky alebo po celej jej dĺžke. Táto funkcia sa zíde pri zaskladnení na jednej strane uličky alebo pri otáčaní v niektorých miestach v úzkej uličke. Výhodou je predchádzanie poškodeniu vozíka, tovaru a tým aj vyššia bezpečnosť.

Asistent v prepravných staniciach –RFID kódy určia polohu prepravných staníc pre regálovou uličkou, ktorá sa aktivuje po stlačení tlačidla. Vozík zastaví na vopred vybranom prepravnom mieste. Výhodou je vyššia výkonnosť, nadídenie priamo k stanovišťu, ktoré zvýšia výkon.

iGo pilot safety: videotéka


Stiahnuť

 

Kontakt

Naši odborníci sú vždy pripravení odpovedať na Vaše otázky o spoločnosti STILL.

Vyplniť formulár

Čo najskôr Vás kontaktujeme vo veci Vašej žiadosti.

Zavolať poradcovi

Telefónne číslo

Záujem o: iGo pilot

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.