Všeobecné podmienky krátkodobého prenájmu vysokozdvižných vozíkov STILL GmbH

k vozidlám flotily na krátkodobý prenájom od STILL GmbH, Berzeliusstrasse 10, 22113 Hamburg (ďalej len „STILL“) 1. Potvrdenie objednávky. Písomné potvrdenie objednávky od STILL určí obsah nájomnej zmluvy, ktorý spolu s týmito všeobecnými podmienkami k nájomnej zmluve, tvorí kompletné znenie nájomnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom. 2. Platby, splatnosť a počítadlo prevádzkových hodín 2.1. Splátka nájomného platí v zásade pre jednosmernú prevádzku, ak sa používajú maximálne 8 prevádzkových hodín za kalendárny deň, rovnako ako maximálne 100 prevádzkových hodín v kalendárnom mesiaci. Príplatok za prevádzku na 2 zmeny (do 12 prevádzkových hodín za kalendárny deň alebo 200 hodín za kalendárny mesiac) je 50 %, za prevádzku na 3 zmeny (viac ako 12 hodín za kalendárny deň alebo 300 hodín za kalendárny mesiace) sa platí dvojnásobok splátky._x000B__x000B_2.2. Ak zákazník prekročí dohodnutý počet prevádzkových hodín, STILL má právo navýšiť splátku nájomného v zmysle bodu 2.1. Prevádzkové hodiny zaznamenáva počítadlo prevádzkových hodín v predmete nájmu. Zákazník sa zaviazal bezodkladne informovať STILL od poruche počítadla. _x000B__x000B_2.3. Splátka nájomného nezahŕňa prevádzkové náklady (na energie a palivo) na vozík alebo ťahač._x000B__x000B_2.4. Náklady na prepravu k a od zákazníka uhradí zákazník. STILL môže na požiadanie túto dopravu pre zákazníka zorganizovať._x000B__x000B_2.5. Na všetky dohodnuté čiastky sa vzťahujú zákonom stanovené dane z obratu. _x000B__x000B_2.6. Splátky nájomného sú splatné bez zrážok mesiac vopred. Ak je nájom kratší ako jeden kalendárny mesiac, nájomné je splatné hneď po doručení predmetu nájmu. 3. Omeškanie, mimoriadna výpoveď Ak sa zákazník omešká s úhradou splátky alebo inej dohodnutej platby alebo nesplní povinností uvedené v tejto zmluve, STILL je oprávnený bezodkladne vypovedať zmluvu a požadovať od zákazníka náhradu školy. 4. Bežné používanie a analýza používania_x000B__x000B_4.1. Zákazník používa predmet nájmu k bežným účelom. Bežné účely označujú stav, keď opotrebenie predmetu nájmu nepresiahne nadpriemer. Iné ako bežné účely označuje najmä použitie v chemickom priemysle, spracovaní reziva a dreva, výrobe bridlicových obkladov, keramiky, žiaruvzdorného tovaru, kameniny, pri recyklácii šrotu, búracích prácach, pri výrobe sektu, vína, pri obchodovaní s vínom, v prístavoch, výrobe ťažkých kovov, pri obchodovaní s ropnými produktami. Zákazník je v daných prípadoch povinný v žiadosti o nájom upozorniť STILL na prekročenie bežného rozsahu používania. _x000B__x000B_4.2. Zmena podmienok používania, ktoré zákazník uviedol v žiadosti o nájom alebo v analýze používania, nesmie znamenať vyššie zaťaženie. V prípade zmeny podmienok používania má STILL právo zmeniť nájomné. _x000B__x000B_4.3. STILL má právo vypracovať spoločne so zákazníkom podrobnú analýzu používania. 5. Povinnosti zákazníka, škody a používanie_x000B__x000B_5.1. Zákazník je povinný udržiavať predmet nájmu v riadnom a funkčnom stave na vlastné náklady._x000B__x000B_5.2. Zákazník zodpovedá za každodennú kontrolu predmetu nájmu, najmä a ak je to predmet nájmu relevantnú, stav motorového oleja, hladinu vody v chladiacom systéme, tlak vzduchu v pneumatikách a hladinu kvapaliny v batérii. Alebo je zákazník povinný tieto kvapaliny doplniť. Ak zákazník počas používania predmetu nájmu spozoruje neobvyklé známky opotrebovania alebo iné zvláštnosti, musí bezodkladne informovať STILL a umožniť im alebo firmám, ktoré STILL poverí, prístup k predmetu nájmu. Ak z kontroly vyplynie, že predmet nájmu potrebuje opravu alebo iné úpravy, realizuje ich STILL alebo firmy, ktoré STILL poverí. _x000B__x000B_5.3. V prípade nutnej opravy, údržby a na žiadosť firmy STILL je zákazník povinný bezplatne poskytnúť vo svojich prevádzkových priestoroch vhodné miesto a predmet nájmu, aby STILL v bežnej pracovnej dobe realizoval údržbu, opravy a kontroly. _x000B__x000B_5.4. Škody, ktoré sú výsledkom bežného opotrebenia, uhradí STILL. Iné škody, najmä škody, ktoré vznikli kvôli neodbornému zaobchádzaniu s predmetom nájmu, uhradí zákazník. Škody na predmete nájmu musí zákazník bezodkladne nahlásiť firme STILL._x000B__x000B_5.5. Odstránenie predmetu nájmu z dohodnutého miesta je povolené iba po písomnom súhlase od STILL. Zmeny a doplnky do predmetu nájmu smie zákazník spraviť iba po písomnom súhlase od STILL._x000B__x000B_5.6. Zákazník je povinný bezodkladne informovať STILL o prístupe tretích osôb k predmetu nájmu. Uvedené platí aj pre exekúciu na pozemok, na ktorom sa nachádza predmet nájmu._x000B__x000B_5.7. Zákazník smie predmet nájmu prenechať tretím osobám iba po písomnom súhlase od STILL._x000B__x000B_5.8. Zákazník firmu STILL oslobodzuje od nárokov tretích osôb, ktoré vyplynú z užívania a prevádzkovania predmetu nájmu. 5.9. V prípade, že zákazník neplní svoje povinnosti a STILL nebude môcť prípadným neskorším zákazníkom poskytnúť žiadnu alternatívu, STILL si vyhradzuje právo naúčtovať zákazníkovi prípadný výpadok nájmu kvôli poškodeniu prenajatého zariadenia. 6. Zodpovednosť, poistenie poruchy stroja a záruka STILL-Miete-Plus_x000B__x000B_6.1. Zákazník sa zaväzuje na vlastné náklady dostatočne poistiť predmet nájmu (poistenie zodpovednosti za škodu) vrátane rizika, ktoré vyplynie z užívania, do ktorého predmet nájmu prenechá. Zákazník je okrem toho povinný predmet nájmu poistiť proti požiaru a krádeži. Zákazník je navyše povinný poistiť riziko nepredvídateľných škôd na predmete nájmu cez poistenie poruchy stroja alebo dohodnutím záruky STILL Miete Plus podľa bodu 6. Zákazník je pred odovzdaním vozidla povinný preukázať poistenie na základe predložených podkladov vrátane poistnej zmluvy. Ak zákazník včas nesplní túto povinnosť, STILL má právo požadovanú poistnú zmluvu uzatvoriť na náklady zákazníka alebo odmietnuť prenajať vozidlá. Zákazník na účely plnenia predmetu zmluvy postúpi všetky práva vyplývajúce z poistných zmlúv firme STILL, ktorá postúpenie práv prijíma. _x000B__x000B_6.2. STILL-Miete-Plus je spoplatnená alternatívna súčasť nájomnej zmluvy k predmetu, ktorý si zákazník prenajal._x000B__x000B_6.2.1. STILL-Miete-Plus je spoplatnená záruka firmy STILL, ktorá pokrýva obnovenie technológie, náhradu (finančne alebo materiálne) v prípade nepredvídateľných škôd na technológii, pričom záruka je doplnením zákonom stanovenej záruky za vady. Záruka sa na doplnkové zariadenia, technológiu na ochranu osôb, trakčné batérie a nabíjačky vzťahuje výhradne, ak boli vyslovene označené ako predmet záruky STILL-Miete-Plus. Záruka sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú buď v dôsledku okolností, ktoré zákazník (vrátane ním poverených osôb a pomocníkov) nemohol ovplyvniť ani sa im vyhnúť alebo ich zákazník (či ním poverené osoby a pomocníci) spôsobil neúmyselne ani z hrubej nedbanlivosti._x000B__x000B_6.2.2. Záruky, ktoré zákazníkovi vrátane ním poverených osôb a pomocníkov) vyplývajú z tejto záruky, platia výhradne pri využívaní predmetu nájmu zákazníkom na mieste, ktoré špecifikuje zmluva. _x000B__x000B_6.2.3. V zmysle záruky od STILL naši pracovníci poskytnú opravený predmet nájmu alebo rovnocennú náhradu v stave bezprostredne pred vznikom škody za úhradu dohodnutej spoluúčasti. V prípade náhrady firme STILL prislúcha poškodená technológia. 6.2.4. Obmedzenie záruky. Záruka sa nevzťahuje na: 1 náhradu paliva, chladiacich kvapalín, olejov a kvapalnej zložky batérií (v porovnaní s 2.3.), 2 náhradu alebo obnovu, ak sa poškodia vidlice, káble, reťaze, laná, kefy a pneumatiky, výnimkou je ich poškodenie v dôsledku škody na iných dieloch, na ktoré sa vzťahuje náhrada alebo oprava podľa tejto záruky; 3 náhradu škôd, ktoré vznikli nedodržaním prevádzkovej príručky alebo návodu na použitie; 4 náhradu škôd pri použití alebo aplikácii na účely iné ako stanovené výrobcom alebo ak zariadenie viedol vodič bez oprávnenia alebo bez požadovaného vodičského preukazu v danej dobe (napr. vodičský preukaz na obsluhu vozíka); 5 náhradu škôd, ktoré úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobil zákazník (ním poverené osoby a pomocníci); uvedené sa vzťahuje najmä na prípady konzumácie alkoholu alebo omamných látok, keď vodič nie je spôsobilý bezpečne riadiť vozík; 6 vyplatenie akýchkoľvek výdavkov alebo škôd zákazníka, ktoré nevznikli na danom zariadení, v danom prípade nebudú dočasne bezplatne poskytnuté ani náhradné vozíky či ťahače, ktoré sú predmetom záruky; 7 náhradu alebo opravu poškodeného zariadenia alebo zariadenia zničeného v dôsledku trestného činu, udalostí vyššej moci okrem prírodných fenoménov; 8 náhradu alebo opravu poškodeného zariadenia, ak existuje nárok na náhradu škody voči tretej strane, ktorá škodu spôsobila, alebo poistiteľovi. _x000B_6.2.5.  Výpočet záruky STILL-Miete-Plus Dohodnutá výška záruky STILL-Miete-Plus tvorí súčasť plnenia nájomnej zmluvy, fakturuje sa zvlášť. STILL zákazníkovi v prípade záruky naúčtuje dohodnutú spoluúčasť. Spoluúčasť zákazník uhradí za každý predmet nájmu a škodu zvlášť._x000B__x000B_6.2.6. Predčasné ukončenie Ak bolo určené trvanie nájmu, obe zmluvné strany majú právo kedykoľvek písomne predčasne ukončiť záruku STILL-Miete-Plus s výhradou v zmysle ustanovenia 3., pričom výpovedná lehota je 10 dní. Predčasným ukončením nájmu nie sú dotknuté zvyšné ustanovenia nájomnej zmluvy. Predčasné ukončenie zo strany zákazníka je prípustné len ak zákazník preukáže minimálne rovnocenné zabezpečenie proti škodám, ako uvádza ustanovenie v bode 6.1 tejto záruky. 7. Zodpovednosť firmy STILL STILL zodpovedá za škody, ktoré vyplynú z ohrozenia zdravia alebo poranenia, za úmyselne spôsobené škody alebo škody spôsobené konateľmi či vedúcimi pracovníkmi z hrubej nedbanlivosti. STILL zodpovedá voči zákazníkovi za škody, ktoré z hrubej nedbanlivosti alebo porušením iných zmluvných povinností z nedbanlivosti spôsobia zamestnanci STILL-u, ktorí nie sú vedúci pracovníci. V uvedených prípadoch je zodpovednosť obmedzená na náhradu štandardne predvídateľnej škody podľa zmluvy. Záruka vylučuje ďalšie náhrady škôd, ktoré nevznikli na samotnom predmete nájmu. STILL nezodpovedá za konkrétnu dostupnosť predmetu nájmu ani za prípadné škody, ktoré vyplynú z nedostatočnej dostupnosti. 8. Ukončenie, vrátenie_x000B__x000B_8.1. Ak si zákazník predmet nájmu prenajme na dobu určitú, zmluvné strany môžu zmluvy obojstranne písomne ukončiť, pričom výpovedná lehota je 48 hodín (podaním v pondelok až piatok s výnimkou štátnych sviatkov) ku koncu kalendárneho mesiaca. Ak bola určená doba nájmu, nie je prípustné vypovedať nájomnú zmluvu pred uplynutím doby nájmu, výnimkou je ustanovenie 3. v nájomnej zmluve. _x000B__x000B_8.2. Pri ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je zákazník povinný na vlastné náklady vrátiť predmet nájmu firme STILL (v porovnaní s ustanovením 2.4.)._x000B__x000B_8.3. Predmet nájmu musí byť pri vrátení v riadnom stave, ktorý zodpovedá dobe jeho používania a zmluvne dohodnutému používaniu v súlade s podmienkami, ako ho používať. Predmet nájmu musí byť pripravený na použitie, bez akýchkoľvek poškodení najmä v zmysle rozsahu dodania alebo v súlade so stavebnými úpravami, ktoré na ňom realizoval STILL, a bez hrubých nečistôt. Pri vrátení zákazník doplní palivo vo vysokozdvižných vozíkoch so spaľovacím motorom, aby stav nádrže zodpovedal stavu pri prevzatí zákazníkom. STILL je oprávnená zákazníkovi dodatočne naúčtovať náklady na odstránenie poškodenia, chýbajúce moduly alebo dodatočné diely, odstránenie hrubých nečistôt alebo na doplnenie pohonných hmôt._x000B__x000B_8.4. Pri vrátení predmetu nájmu zákazník dostane potvrdenie o vrátení, ktoré zákazník spolu so STILL alebo ňou poverenou osobou vyplní po vizuálnej kontrole predmetu nájmu. Na potvrdení bude uvedený iba viditeľný stav a rozsah prevzatia okrem dôslednej kontroly, ktorú vykoná STILL. Dôsledná kontrola predmetu nájmu je možná až po vrátení firme STILL. Vzniknuté škody a nedostatky budú naúčtované zákazníkovi a vzťahujú sa na Všeobecné podmienky nájomnej zmluvy._x000B__x000B_8.5. Ak zákazník nesplní svoju povinnosť vrátiť predmet nájmu načas, budú mu za každý kalendárny deň, ktorý sa omešká s vrátením až do skutočného vrátanie, účtované denné splátky a náklady, ktoré vyplynú z oneskoreného vrátenia na základe dohody zmluvných strán. V danom období zostávajú platné zmluvné povinnosti zákazníka. Stav k 1.11.2011