Všeobecné zmluvné podmienky k nájmu vysokozdvižnej MT značky STILL.

I. Tieto všeobecné zmluvné podmienky určujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a ich obsah tvorí neoddeliteľnú súčasť každej  nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je nájom MT STILL (ďalej len „predmet nájmu“) a platia v prípade, ak osobitná písomná dohoda,  uzavretá medzi zmluvnými stranami, výslovne nevylúči ich platnosť, resp. platnosť niektorých z ich ustanovení. Účelom nájomnej zmluvy je po dohodnutú dobu umožniť nájomcovi za odplatu užívanie predmetu nájmu, ku ktorému má vlastnícke, resp.  užívacie právo prenajímateľ.  
Uzatvorením nájomnej zmluvy zriaďuje prenajímateľ nájomcovi právo užívať predmet nájmu od momentu jeho prevzatia, počas  dohodnutej doby.

II. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania uvedený predmet nájmu a nájomca sa mu za to  zaväzuje riadne a včas zaplatiť dojednané nájomné.  
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať na účel, na ktorý je určený, v súlade so svojim živnostenským oprávnením, spôsobom  primeraným jeho určeniu a iba takým spôsobom, ako je uvedené v návode na obsluhu. Nájomca nemá bez predchádzajúceho písomného  súhlasu prenajímateľa právo na zmenu účelu využitia predmetu nájmu. Užívanie predmetu nájmu nad rámec tejto zmluvy vyžaduje taktiež  predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa.  
V prípade, ak nájomca stratí oprávnenie na činnosť, na ktorú sa mu predmet nájmu prenajíma, je túto skutočnosť povinný bez zbytočného  odkladu oznámiť prenajímateľovi.  

III. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v termíne podľa dohody. Nájomca je povinný bez omeškania predmet  nájmu v tomto termíne prevziať a to v mieste sídla prenajímateľa (príp. na inom mieste podľa dohody zmluvných strán). Pri odovzdaní  predmetu nájmu sú obe zmluvné strany povinné podpísať preberací protokol (ďalej len „protokol“). V prípade omeškania nájomcu  s prevzatím predmetu nájmu prenajímateľ nezodpovedá za následky s tým spojené.
Nájomca je povinný vytvoriť technické a vecné predpoklady na prevzatie predmetu nájmu a je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz  predmetu nájmu na dohodnuté miesto, na ktorom bude predmet nájmu užívať a to bez nároku na náhradu týchto nákladov, alebo to  zabezpečí prenajímateľ a náklady spojené s týmto úkonom preberie v plnej hodnote nájomca.
Prenajímateľ odovzdáva predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie v súlade s určeným účelom nájmu, s  prihliadnutím na opotrebenie. Podpísaním protokolu nájomca potvrdzuje, že v tomto stave preberá predmet nájmu spolu s príslušenstvom  a všetkými potrebnými dokladmi, a návodmi na obsluhu. Nájomca podpisom protokolu potvrdzuje, že predmet nájmu zodpovedá popisu  predmetu v nájomnej zmluve a protokole a prípadné poškodenia a vady sú v nich uvedené. Nájomca podpisom preberacieho protokolu  zároveň potvrdzuje, že predmet nájmu nemá iné zjavné vady a potvrdzuje aj kontrolu hlavných identifikačných znakov predmetu nájmu.  V prípade zistených rozdielov je nájomca povinný vady predmetu nájmu prenajímateľovi nahlásiť okamžite a zároveň predmet nájmu  prenajímateľovi vrátiť; inak platí, že predmet nájmu nemal v čase prevzatia vady.
Pri prevzatí predmetu nájmu sú zmluvné strany povinné podpísať preberací protokol.
Nájomca je povinný užívať predmet nájmu iba na mieste dojednanom v nájomnej zmluve. Nájomca je vždy povinný vopred oznámiť  prenajímateľovi zmenu umiestnenia predmetu nájmu. Pokiaľ sa tak nestane, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady spojené  s vyhľadaním predmetu nájmu a to do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu. Nájomca je povinný kedykoľvek umožniť osobe, poverenej  prenajímateľom, prístup k predmetu nájmu, najmä za účelom preskúmania dodržiavania zmluvných podmienok a stavu predmetu nájmu.


IV. Dohodnuté nájomné je bez príslušnej DPH. Zmluvné strany sa dohodli na platení nájomného v splátkach za každý kalendárny mesiac. Prenajímateľ je povinný najneskôr do posledného dňa daného mesiaca vystaviť nájomcovi daňový doklad.  
Nájomca je povinný hradiť dohodnuté splátky nájomného včas a v plnej výške tak, aby stanovená výška splátok bola bez akýchkoľvek zrážok  pripisovaná na účet prenajímateľa. Splatnosť nájomného je 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Spolu so splátkou nájomného je  splatná i príslušná DPH.
Prenajímateľ garantuje výšku splátok, počas celej doby trvania nájmu. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku splátok iba  v prípade, ak dôjde ku zmene všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. DPH) alebo v prípade, ak to bolo dohodnuté v nájomnej  zmluve, pri prekročení uvedeného denného limitu motohodín. Pri prekročení denného limitu motohodín predmetu nájmu, budú  motohodiny presahujúce uvedený limit doúčtované s 50% prirážkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Nájomné sa platí prevodným príkazom, resp. vkladom na bankový účet prenajímateľa (pričom zaplatením úhrady sa rozumie deň pripísania  splatnej čiastky na účet prenajímateľa v plnej výške, nie deň odoslania príkazu na úhradu alebo čiastočná úhrada nájomného).

V. V prípade omeškania s platením nájomného, resp. jeho časti, je nájomca povinný platiť prenajímateľovi úrok z omeškania dohodnutý  zmluvnými stranami vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Omeškanie s platením nájomného sa považuje za podstatné  porušenie nájomnej zmluvy.
Pokiaľ je nájomca v omeškaní s plnením akýchkoľvek záväzkov voči prenajímateľovi, môže si prenajímateľ vyhradzuje právo zabrániť  užívaniu predmetu nájmu alebo predmet nájmu dočasne odobrať. Dočasné odobratie predmetu nájmu alebo zabránenie jeho užívania zo  strany prenajímateľa, či úradnej moci, nezbavuje toto nájomcu povinnosti plnenia si svojich záväzkov. Ak nájomca neuhradí dlžné platby do  14 dní odo dňa odobratia predmetu nájmu, považuje sa deň odobratia predmetu nájmu za deň predčasného ukončenia nájomnej zmluvy  zo strany prenajímateľa. Predčasným ukončením nájomnej zmluvy sa stávajú všetky zostávajúce neuhradené splátky nájomného okamžite  splatnými. Nájomca je zároveň povinný do 3 dní od doručenia výzvy uhradiť prenajímateľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli a zároveň je  povinný uhradiť nájomné aj za 14 dní, počas ktorých nájomca priestor na vyrovnanie svojich záväzkov.
Ak nájomca nevráti predmet v dohodnutej dobe, je povinný platiť nájomné až do dňa vrátenia predmetu nájmu.  V prípade, ak sa predmet nájmu stratil alebo zničil, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi týmto vzniknutú škodu v plnej výške.
VI. Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú je možné predčasne vypovedať na základe písomného oznámenia prenajímateľovi s výpovednou lehotou 30  pracovných dní.

VII. Prenajímateľ zostáva počas celej doby nájmu oprávneným držiteľom predmetu nájmu. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do  nájmu alebo iného užívania ďalšej osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo neudeliť nájomcovi na jeho písomnú žiadosť súhlas so zriadením ďalšieho nájmu, výpožičky alebo iného užívacieho práva na tretiu osobu. V prípade písomného súhlasu,  udeleného na ďalší podnájom, je vždy podmienkou solidárna zodpovednosť nájomcu za splnenie záväzkov podnájomcom a pri omeškaní platieb  podnájomcu platí, že nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky neuhradené záväzky podnájomcu.
Nájomca nie je za žiadnych okolností oprávnený predmet nájmu predať, zriadiť k nemu záložné právo a iné práva tretích osôb, darovať ho  a ani inak scudziť. V prípade, ak nájomca túto povinnosť poruší, je prenajímateľ oprávnený zmluvu predčasne ukončiť a navyše žiadať  zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa kúpnej (účtovnej hodnoty) ceny predmetu nájmu. Zaplatenie zmluvnej pokuty neznamená  dodatočný súhlas prenajímateľa na vykonanie zakázaného úkonu.


VIII. Nájomca nie je oprávnený vykonať na predmete nájmu akékoľvek technické zmeny a úpravy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je  nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi všetky škody, ktoré vykonaním takýchto úprav vznikli a taktiež všetky náklady súvisiace  s uvedením predmetu nájmu do pôvodného stavu.

IX. Nájomca je povinný po celú dobu trvania nájmu zaobchádzať s predmetom nájmu s odbornou starostlivosťou a udržiavať ho v technicky  bezchybnom a prevádzkyschopnom stave. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s dennou starostlivosťou a s dennou údržbou  predmetu nájmu, predpísaných výrobcom bude znášať nájomca. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu hlásiť potrebu opráv,  prípadne pravidelných údržieb. Nájomca sa zaväzuje zabezpečovať a dodržiavať bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať  protipožiarnu ochranu, hygienické normy a ochranu životného prostredia v súlade s platnými právnymi normami. Pri nedodržaní predpisov  sám zodpovedá za škodu tým vzniknutú.  
Nájomca je ďalej povinný dodržiavať záručné, reklamačné a servisné podmienky výrobcu. Akékoľvek opravy na predmete nájmu je  oprávnený vykonávať iba prenajímateľ, alebo ním poverená tretia osoba.
Všetky náklady, súvisiace s vykonaním pravidelných údržieb predmetu prenájmu a opráv vzniknutých v dôsledku bežného opotrebovania  znáša v plnej miere prenajímateľ.  
Nájomca je povinný nahradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti s odstránením porúch a poškodení predmetu nájmu, ktoré vzniklo  neodbornou manipuláciou, nedodržiavaním pokynov v návodoch výrobcu, prípadne iným násilným konaním. Všetky tieto poškodenia sú  považované za násilné škody a nie sú zahrnuté v cene nájmu.
Akúkoľvek potrebu servisného zásahu na predmete nájmu je nájomca povinný bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi písomne na e-mailovej  adrese : servisinfo@stillsr.sk, alebo na fax. : 037/ 69 224 55.
 
X. Zásahy tretích osôb, platobnú neschopnosť, predĺženie nájomcu, konania začaté proti nájomcovi z dôvodu platobnej neschopnosti,  neplatných splatných dlhov, ako aj škody na predmete nájmu, resp. hroziace škody, musia byť prenajímateľovi bezodkladne oznámené,  s uvedením všetkých relevantných okolností a doložené dokumentmi.  

XI. Nebezpečenstvo škody, zničenia alebo odcudzenia predmetu nájmu nesie nájomca od momentu prevzatia predmetu nájmu až do  momentu jeho vrátenia prenajímateľovi, pričom na účely prechodu nebezpečenstva škody, zničenia alebo odcudzenia predmetu nájmu na  nájomcu sa považuje moment podpisu predávacieho protokolu.
Predmet nájmu má zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Nájomca nesie všetko riziko  a nebezpečenstvo škody, zničenia alebo odcudzenia predmetu. V prípade škôd vzniknutých tretím osobám v súvislosti s užívaním predmetu  nájmu, je nájomca povinný uskutočniť všetky potrebné opatrenia, aby nároky na poistné plnenie zostali zachované a aby spôsobené škody  boli čo najmenšieho rozsahu.  
O všetkých škodách sa nájomca zaväzuje bezodkladne informovať prenajímateľa, príp. aj príslušné oddelenie PZ. V prípade, ak by  z akýchkoľvek dôvodov neboli škody úplne alebo z časti uhradené poisťovňou, zaväzuje sa nájomca uhradiť škodu úplne.  

XII. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé  opotrebenie. Znehodnotenie predmetu nájmu, ktoré bude presahovať obvyklé (bežné) opotrebenie, je nájomca povinný prenajímateľovi  nahradiť v plnej výške.
Nájomca je povinný predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi v mieste jeho sídla, príp. na inom mieste, dohodnutom zmluvnými stranami,  pričom je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dovoz predmetu nájmu a to bez nároku na náhradu týchto nákladov. O odovzdaní  predmetu nájmu sa spíše odovzdávajúci protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.  
Predmet nájmu musí byť odovzdávaný v prevádzkyschopnom, čistom a bezpečnom stave, spolu so všetkým príslušenstvom dokladmi  a kľúčmi, ktoré boli nájomcovi odovzdané v deň prevzatia. V prípade, ak nájomca nevráti všetko, čo s predmetom nájmu prevzal v deň jeho  prevzatia, znáša náklady na obstaranie týchto vecí, resp. sa ich zaväzuje nahradiť. V prípade omeškania vrátenia predmetu nájmu, ktoré je  zavinené nájomcom, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvne dohodnuté nájomné až do dňa vrátenia predmetu nájmu  a zároveň sa nájomca zaväzuje uhradiť aj zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň omeškania. V prípade omeškania nájomcu  s vrátením predmetu nájmu má prenajímateľ právo odobrať prenajímateľovi predmet nájmu.  
Nájomca týmto vopred udeľuje súhlas prenajímateľovi, ako aj osobám prenajímateľom určeným, na vstup do priestorov, ktoré užíva a to za  účelom odobratia predmetu nájmu. Všetky náklady s tým spojené sa zaväzuje nájomca uhradiť do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na  zaplatenie.  

XIII. Zmluvné strany môžu skončiť nájomný vzťah aj na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí uskutočniť písomnou formou. Nájomný  vzťah sa končí ku dňu uvedenému v tejto dohode, a ak takýto dátum nie je uvedený, ku dňu odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi.

XIV. Prenajímateľ je oprávnený predčasne ukončiť zmluvu a to odstúpením od zmluvy najmä v prípade, ak:

  • nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, znehodnocuje ho, neudržiava, spôsobil na ňom škodu, resp. túto škodu  spôsobili osoby, ktorým k nemu umožnil prístup, predmet nájmu je zničený alebo odcudzený,
  • zistí, že nájomca nemá predmet nájmu na mieste, ktoré bolo dohodnuté podľa tejto zmluvy,
  • nájomca je v omeškaní s platením nájomného, resp. jeho časti, viac ako 15 dní,
  • nájomca nenahlási bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu tých opráv a údržieb, ktoré je povinný vykonať prenajímateľ,  - nájomca nedodržiava zásady stanovené právnymi predpismi pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, protipožiarnu ochranu,  hygienu a ochranu životného prostredia,
  • nájomca dá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa, resp. ním inak disponuje v rozpore so  zmluvou,
  • nájomca neumožní prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom prehliadky,
  • nájomca vykonáva úpravy na predmete nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa,  - bolo proti nájomcovi začaté konkurzné konanie alebo boli zistené skutočnosti, ohrozujúce platobnú schopnosť nájomcu, alebo  okolnosti, za ktorých by prenajímateľ zmluvu, s prihliadnutím na jej účel, neuzavrel,
  • nájomca premiestni sídlo, bydlisko alebo miesto podnikania do zahraničia,  

Nájomca je oprávnený predčasne ukončiť zmluvu, ak:  

  • stratil spôsobilosť na prevádzkovanie činnosti, na ktorú mu bol predmet nájmu prenajatý, 
  • mu bolo zrušené živnostenské oprávnenie, alebo iné oprávnenia na podnikanie.

XV. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať zmenu základných údajov (obchodné meno, sídlo / miesto  podnikania / bydlisko, adresa pre doručovanie, zmena osoby oprávnenej konať v ich mene a pod.), inak zodpovedajú za nevymožiteľnosť  nárokov a inú spôsobenú škodu.
Pre prípad, ak nemožno druhej zmluvnej strane doručiť akúkoľvek písomnosť v súvislosti s touto zmluvou na jej sídlo / miesto podnikania /  bydlisko / adresu pre doučovanie, ktoré uviedla v tejto zmluve, platí nevyvrátiteľná domnienka doručenia aj v prípade, ak nebude možné  písomnosť, či už z objektívnych (napr. neexistencia sídla) alebo subjektívnych dôvodov (napr. odmietnutie prevzatia zásielky) na strane  zmluvnej strany, doručiť a za deň doručenia sa považuje deň, kedy sa zasielateľovi písomnosť vrátila a to aj v prípade, ak adresát nebol  zastihnutý.
Nájomca sa zaväzuje, že bude v súvislosti s úkonmi podľa tejto zmluvy vždy uvádzať jej číslo. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za  následok omeškanie z dôvodu nesprávneho zaradenia písomností alebo platby; v tomto prípade prenajímateľ nájomcovi za škodu  nezodpovedá.

XVI. Vedľajšie ústne alebo písomné dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, týkajúce sa predmetu nájmu podľa tejto zmluvy, dňom  uzavretia tejto zmluvy zanikajú. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k zmluve na základe dohody obidvoch  zmluvných strán.
V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, nebude to mať dosah na platnosť a vykonateľnosť  ostatných ustanovení.  
Na vyvrátenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že pre túto zmluvu a vzťahy z nej vyplývajúce platia primerane  ustanovenia:
- § 721 – 723 Občianskeho zákonníka,
- § 663 - 684 Občianskeho zákonníka,  
- ohľadne ostatných inštitútov (ako napr. otázky zodpovednosti za škodu, premlčania a pod.) ustanovenia Obchodného zákonníka  v súlade s jeho ustanovením § 261 ods. 6.

V prípade, ak je nájomcom zahraničná osoba, zmluvné strany sa dohodli, že si ohľadne vzťahov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, volia v zmysle  § 9 zákona č. 97/1963 Zb. slovenské právo a v zmysle § 37e cit. zákona zakladajú dohodou právomoc slovenského súdu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že zmluvu  uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok