Všeobecné obchodné podmienky dodávky použitých vozíkov

1. Tieto všeobecné nákupné podmienky (ďalej len podmienky) sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených na základe objednávok (návrhov na uzatvorenie zmlúv - ďalej len objednávok) uskutočnených spoločnosťou STILL ČR spol. s r.o., so sídlom v Prahe, Štěrboholská 102, IČ: 49354469, ako kupujúcim (ďalej len kupujúci), ak objednávka kupujúceho na tieto podmienky odkazuje.

2. Kúpna zmluva vzniká písomným a bezvýhradným potvrdením (akceptáciou) objednávky predávajúcim, doručeným kupujúcemu v lehote uvedenej v objednávke, inak do troch pracovných dní od obdržania objednávky (ďalej len kúpna zmluva). Odpoveď predávajúceho na objednávku s akýmkoľvek dodatkom alebo odchýlkou sa považuje za odmietnutie objednávky a za novú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Za písomnú objednávku alebo jej potvrdenie sa považuje aj písomnosť zaslaná faxom alebo e-mailom.

3. Ak kupujúci neobdrží písomné potvrdenie objednávky predávajúcim, je kupujúci oprávnený objednávku bez nároku predávajúceho na náhradu akejkoľvek škody odvolať, a to písomne, e-mailom alebo aj telefonicky s dodatočným písomným (e-mailom) potvrdením tohto odvolania.                  

4. Ak v objednávke nie je uvedená lehota pre dodanie predmetu kúpy (ďalej len tovar), platí za dohodnutú dodacia lehota 10 pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu.         

5. Ak v objednávke nie je uvedené výslovne inak, nie je kupujúci povinný prijať čiastočné plnenie.

6. Predávajúci je povinný dodať tovar na svoje náklady do miesta uvedeného v objednávke so zodpovedajúcim dodacím listom, inak na adresu sídla kupujúceho. Náklady spojené s vrátením vratných obalov nesie predávajúci.               

7. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim.

8. V prípade oneskoreného dodania tovaru je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z kúpnej ceny tovaru (vr. DPH), s ktorým je predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania, čím nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody v plnom rozsahu.                   

9. Kupující je oprávnený neprevziať tovar, ak nie je dodaný včas alebo riadne, prípadne ak vykazuje akékoľvek vady. Predávajúci je povinný dodať tovar vrátane všetkých dokladov potrebných pre prevzatie a používanie tovaru a podľa požiadavky kupujúceho na svoje náklady uviesť tovar do prevádzky a zaškoliť obsluhu tovaru.                     

10. Predávajúci má právo na uhradenie kúpnej ceny až po dodaní kompletného tovaru bez vád, a to so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry za dodaný tovar kupujúcemu.

11. Predávajúci je oprávnený postúpiť svoju prípadnú pohľadávku voči kupujúcemu alebo započítavať vzájomné pohľadávky a záväzky voči kupujúcemu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.           

12. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude spôsobilý k dohodnutému (inak k obvyklému) účelu a že si zachová dohodnuté (inak obvyklé) vlastnosti po dobu 24 mesiacov od dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady na tovare kedykoľvek v priebehu záručnej doby.            

13. Predávajúci je povinný vyjadriť sa písomne (e-mailom) k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od jej obdržania.

14. V prípade oprávnenej reklamácie vady tovaru je kupujúci oprávnený podľa svojej voľby uplatniť u predávajúceho tieto nároky:   

  • odstránenie vady dodaním náhradného tovaru za tovar vadný, dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie právnych vád,
  • odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpenie od kúpnej zmluvy.

15. Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru v lehote stanovenej kupujúcim.

16. V prípade opravy dodaného tovaru alebo náhradnej dodávky tovaru začína bežať záručná doba znovu dňom nasledujúcim po doručení opraveného alebo náhradného tovaru kupujúcemu.       

17. Predávajúci ako výrobca, dovozca alebo distribútor zodpovedá za všetky škody spôsobené vadným či nekvalitným spracovaním predmetu kúpy.

18. Predávajúci zodpovedá za to, že k tovaru má k dispozícii prehlásenie o zhode podľa zákona č. 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky, v platnom znení, ak je jeho vydanie podľa tohto zákona potrebné.

19. Predávajúci sa zaväzuje zbaviť kupujúceho akýchkoľvek nárokov tretích strán z hľadiska možného porušenia ich priemyselných práv týkajúcich sa tovaru.            

20. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho z kúpnej zmluvy sa riadia právom Českej republiky.

21. Zmluvné strany zjednávajú pre všetky spory z kúpnej zmluvy miestnu príslušnosť všeobecne príslušného súdu kupujúceho.         

22. Pre zmluvné vzťahy z kúpnej zmluvy neplatí ustanovenie § 1978 odst. 2 Občianskeho zákonníka, t. j. ak veriteľ oznámi dlžníkovi, že mu určuje dodatočnú lehotu k plneniu a že mu ju už nepredĺži, neplatí (ak nie je v oznámení stanovené výslovne inak), že bezvýsledným uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstúpil.

23. K platnosti odpustenia dlhu na základe kúpnej zmluvy sa vyžaduje písomná forma.        

24. Prípadné obchodné podmienky predávajúceho sa na kúpnu zmluvu a zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou vzťahujú len vtedy, ak sú výslovne uvedené v kúpnej zmluve, inak sa prípadné obchodné podmienky predávajúceho na kúpnu zmluvu a zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou nevzťahujú.

25. Dohody zmluvných strán obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.               

26. Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2015